อบรม/สัมมนา

โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7

1.    หลักการและเหตุผล

          1.1 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์มีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผ่านการน้อมนำไปปฏิบัติทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง ประยุกต์ใช้หลักวิชาการ หลักประสบการณ์ และหลักภูมิสังคมเข้าด้วยกัน  อาทิ หลักการทรงงาน ทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  ความรู้เหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมากที่อยู่ในรูปของประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริหรือที่น้อมนำเอาพระราชดำริไปประยุกต์ใช้  ซึ่งได้มีความพยายามจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ที่จะดึงเอาความรู้ในตัวบุคคลเหล่านี้ออกมาบริหารจัดการเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังเช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดประกวดเพื่อหาตัวแบบในแต่ละด้าน หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

          1.2 รัฐและรัฐบาลเองก็แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ที่จะน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้บังเกิดผลยิ่งๆ ขึ้นเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับแต่ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงฉบับที่ 12 ก็น้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          1.3 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเป้าหมายที่ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพื่อพิทักษ์ รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดรับกับรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนบริหารราชกรแผ่นดิน สำนักงาน กปร. จึงกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ตลอดจนแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.2560 – 2564) มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินการต่อไป ซึ่งจากการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้ว 6 รุ่น ปรากฏว่ามีผลการประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านการบริหารการฝึกอบรมและด้านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้  อีกทั้งยังปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรมนำเอาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในงานของตนและพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเครือข่าย สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังที่ปรากฏว่าโครงการอบรมในรุ่นที่ 6 นั้น มีหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) เป็นรุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น

2.    วัตถุประสงค์

      1)    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ และความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น

      2)    เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      3)    เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. พ.ศ.2561 –2564

      4)   เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

 

3.    เนื้อหาหลักสูตร

      ดำเนินการศึกษาอบรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเครือข่ายและการจัดการความรู้ บริบทแวดล้อมที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กปร. และความเชื่อมโยงกับนโยบายและระบบแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 23 วันทำการ แบ่งเป็น

      1)    บรรยายในชั้นเรียน 11 วัน

      2)    ดูงานในประเทศ 12 วัน

4.    ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  50 คน ประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

      1) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงชำนาญการพิเศษหรืออำนวยการต้น 

      2) ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานในสังกัดองค์กรอิสระของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตาม 1)

      3) ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งครองยศตั้งแต่พันตรีแต่ไม่เกินพันเอก

      4) บุคลากรในภาคส่วนอื่นเช่น องค์กร มูลนิธิที่ไม่แสวงกำไร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

      5) อายุไม่เกิน 53 ปี ในวันฝึกอบรม

      6) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือการเผยแพร่ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

5.    วิธีการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมและระยะเวลา

     5.1 วิธีการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย  การสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารวิชาการแบบกลุ่ม   

     5.2 สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      5.3 ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม  – 23 มิถุนายน 2561 รวม 23 วัน (อบรมสัปดาห์ละ 3 วันเป็นส่วนใหญ่)

6.    งบประมาณ

     ใช้งบประมาณ 3,116,720 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

7.    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างเป็นองค์รวมในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลของการนำไปประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ

      2) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

      3) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กปร. การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และการเผยแพร่ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

      4) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเทิดทูน และมีเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

8.   เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

      1) มีเวลาเข้าอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (19 วัน)

     2) นำเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามที่หลักสูตรกำหนด (เช่น การเล่าประสบการณ์หน้าชั้นเรียน)

      3) กลุ่มที่สังกัดส่งรายงานการศึกษาของกลุ่ม

      4) ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

9.    การประเมินผล

      1) ผู้สำเร็จการอบรมตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

     2) ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ระดับในแต่ละหมวดการฝึกอบรมเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม

     3) ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีการฝึกอบรม และการบริหารจัดการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และระดับปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

      4) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     5) ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ในงานของตนอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

10. ผู้เสนอโครงการ

     กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร


กำหนดการศึกษาอบรม

หลักสูตร "พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (พพร.)  รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561


วันเดือนปี
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
สัปดาห์ที่ 1
วันพุธที่ 9พฤษภาคม 2561  
ลงทะเบียน
08.30 น.
การปฐมนิเทศ
และแนะนำหลักสูตร
การทดสอบก่อนเรียน
พิธีเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษ “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา”  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
อาจารย์อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยม)
วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 11พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
อาทิ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
สัปดาห์ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กปร. และการร่วมมือเป็นเครือข่าย    กับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์   วิทยากร : เลขาธิการ กปร.
สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริระดับนโยบาย
วิทยากร : รองเลขาธิการ กปร.
การสัมมนาบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
วิทยากร : คณาจารย์คณะครุศาสตร์
การหาประเด็นและแนวโน้มของการทำโครงการพัฒนา
โดยความร่วมมือจากผู้เข้าอบรม พพร.7

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ภูมิคุ้มกันประเทศไทย
วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ
วิทยากร : ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
เสวนาการบริหารจัดการองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้    การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
(สป.กษ./สป.มท./สป.ศธ /นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ สนง.กปร.)
การสัมมนาบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
วิทยากร : คณาจารย์คณะครุศาสตร์
การกำหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
และการประเมินผลการพัฒนา
สัปดาห์ที่ 3
วันอังคารที่ 22
ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัปดาห์ที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 31พฤษภาคม 2561
การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการด้านการตลาด
สินค้าเกษตร
วิทยากร : ธ.ก.ส.
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร : เลขาธิการ สศช.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 2
มิถุนายน 2561
การสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ความพอเพียง
วิทยากร :
นายแพทย์ประเวศ วะสี
การน้อมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคประชาชน
วิทยากร : นายสุพจน์ โคมณี
สัปดาห์ที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 7มิถุนายน 2561
การจัดการความรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร : นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโอกาสในการขยายผล   การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคม
วิทยากร : นางสวียา สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน
วันศุกร์ที่ 8มิถุนายน 2561
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
วิทยากร : นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.
การน้อมนำการพัฒนาตามแนวพระรดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคเอกชน
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเสาร์ที่ 9มิถุนายน 2561
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบททฤษฎีการพัฒนาสากล
วิทยากร : ดร.วิชัย  รูปขำดี
เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกของเรา ทางรอดของโลก
วิทยากร : พระเทพปฏิภาณกวี
สัปดาห์ที่ 6
วันจันทร์ที่ 11 ถึง   วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานจังหวัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคใต้
สัปดาห์ที่ 7
วันศุกร์ที่ 22
มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน
สื่อสารมวลชนกับการเผยแพร่แนวพระราชดำริ
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเสาร์ที่ 23
มิถุนายน 2560
การสัมมนาบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
เพื่อประมวลความรู้
วิทยากร : คณาจารย์คณะครุศาสตร์
การทดสอบหลังการฝึกอบรม
พิธีปิดการอบรมโดย
นายสมบูรณ์  วงศ์กาด
รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร.








              

แจ้งผลการคัุดเลือก ดาวน์โหลด pdf.ที่นี่

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด pdf.ที่นี่




วันที่อบรม
02/28/2561
มุมดาวน์โหลด

อบรม/สัมมนา

ทั้งหมด >>
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พพร. รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2561
  • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -31 มีนาคม 2561 และใบสมัครเข้ารับการอบรม
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 18 มีนาคม 2560
  • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม