แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • 1. ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยบริการแบบใด
  • 2. อาชีพ
  • 3. ระดับการศึกษา
  • 4. สถานะภาพ
  • 5. เพศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็ปไซต์สำนักงาน กปร.
  • 1. ท่านคิดว่าโดยภาพรวมเว็ปไซต์สำนักงาน กปร. ควรได้กี่คะแนน (สูงสุด 5 )
  • 2. ท่านเห็นว่าเว็ปไซต์สำนักงาน กปร. มีความสวยงามเหมาะสมหรือไม่
  • 3. ท่านเห็นว่าความเร็วในการเปิดหน้าเว็ปไซต์สำนักงาน กปร. เป็นอย่างไร
  • 4. ท่านเห็นว่าเว็ปไซต์สำนักงาน กปร. มีความซับซ้อนในการใช้งานอย่างไร
  • 5. ท่านเห็นว่าข้อมูลที่เว็ปไซต์สำนักงาน กปร. นำเสนอเป็นอย่างไร