โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อปี พ.ศ. 2517 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปากน้ำปราณบุรี  ทรงมีความสนพระราชฤทัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและทรงมีพระราชเสาวนีย์สนับสนุนให้มีการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีเพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์    ผลิตไม้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระองค์ทรงรับสั่งให้จัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่และพยายามรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือน้อยอยู่แล้วให้อยู่ต่อไปและทรงสนพระราชฤทัยเกี่ยวกับวนวัฒน์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

ภาพรวมโครงการ

โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาและภูเขา  ความลาดชันเฉลี่ย 0-35  องศาเซลเซียส สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 20 -100 เมตร  ชนิดดินเป็นดินลูกรังและดินเหนียวอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี โดยมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านกลางพื้นที่โครงการ  สภาพป่าเป็นป่าชายหาด ป่าชายเลน และป่าเบญจพรรณติดทะเลอ่าวไทย

โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าและป่าคลองคอยเนื้อที่ทั้งหมด  1,984  ไร่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3 สาขาเพชรบุรี  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  สภาพป่าภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าบกที่เป็นป่าเบญจพรรณป่าชายหาด รวมทั้งป่าชายเลนที่เป็นป่าธรรมชาติเดิมและพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่ปัจจุบันมีความสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หลากหลาย สัตว์น้ำและสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่จากราษฎรรอบโครงการแต่อย่างใดพื้นที่โครงการมีการประกาศพื้นที่เป็นวนอุทยานปราณบุรีและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ภายในโครงการ เช่นสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด เป็นต้น

1.     เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ และระบบนิเวศป่าชายหาดภายในโครงการ

2.     เพื่อพัฒนาสื่อความหมายธรรมชาติต่างๆ ภายในโครงการ เช่น ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ป้าประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อมูลรายละเอียดโครงการสามารถให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ

3.     เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนโกงกางร้อยปีบริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีภายในพื้นที่โครงการที่เสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

4.     เพื่อจัดทำแหล่งแร่ธาตุอาหารเพิ่มเติมให้แก่สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองภายในพื้นที่โครงการ

 

1.     เป็นการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในพื้นที่โครงการฯให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาศึกษาและเยี่ยมชมโครงการฯ

2.      ช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ชายหาดบริเวณที่เสื่อมโทรมให้กลับมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศภายในโครงการรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าชายหาดและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกทางหนึ่ง

3.      เป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากร ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

4.      สามารถปรับปรุงและพัฒนาป้ายสื่อความหมายในพื้นที่โครงการฯเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าไม้ภายในโครงการฯแก่ผู้มาศึกษาเรียนรู้ และสาธารณชนทั่วไป

5.      ช่วยลดปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้


ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่