โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรและชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ไม่มีที่ดินทำกินและทำไร่เลื่อนลอยประกอบกับราษฎรได้กราบบังทูลขอพระราชทานที่ดินทำกินพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยงานภาคราชการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำมาจัดสรรให้ราษฎรทำกินในรูปแบบสหกรณ์ โดยให้สิทธิครอบครองชั่วลูกชั่วหลานแต่ไม่ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ตลอดจนมอบหมายให้หน่วยงานภาคราชการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ แนะนำวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการฯ


1.      เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่ยากจนในรูปการจัดหมู่บ้านสหกรณ์

2.     ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

3.     สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของชาติในบริเวณชายแดน

4.    เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกโครงการและครอบครัว

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอูประกอบด้วย พื้นที่เขตปลอดภัยทางราชการทหาร 85,725 ไร่และพื้นที่ส่วนที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ 15,625 ไร่ รวม 101,350 ไร่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน (พื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 หมู่บ้านและพื้นที่ป่าเด็ง-ป่าละอู จำนวน 5 หมู่บ้าน)

สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพด กล้วยสับปะรด มะนาว พืชผัก และมีการเลี้ยงโคนม ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านเสาร์ห้าอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


จัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีดังนี้

¨ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :     จัดสรรให้สมาชิกรุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 ครอบครัวละ 23 ไร่ (แบ่งเป็น ที่ดินเพื่อการเกษตร 20 ไร่ พื้นที่ปลูกบ้าน 1 ไร่ และพื้นที่ริมน้ำ 2 ไร่)

จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงครอบครัวละ 20 ไร่

จัดสรรให้สมาชิกรุ่นที่ 6ครอบครัวละ 10 ไร่

¨ จังหวัดเพชรบุรี          : จัดสรรให้สมาชิกรุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4 ครอบครัวละ 23 ไร่

                                             จัดสรรให้สมาชิกรุ่นที่5 ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงโคนม ครอบครัวละ 30 ไร่

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่