โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จังหวัดเพชรบุรี จัดที่ทำกินบ้านดอนขุนห้วยให้กับราษฎรที่เคยอาศัยอยู่ในนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร ครอบครัวละ ๑๕ ไร่โดยให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดตั้งโครงการ และพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม       เมษายนดา    สยามกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ

เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้สรุปความว่า “...ให้ทำการสำรวจพื้นที่ถูกแผ้วถางทำลายทั้งหมด เพื่อจะได้ทราบว่าพื้นที่ใดควรจะปลูกป่าเป็นการส่งเสริมการเก็บน้ำ ซับน้ำ เพื่อเป็นต้นน้ำลำธารและเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรในศูนย์โครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงต้นไม้ที่ปลูกควรเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่ราษฎรด้วย และให้จัดทำถนนรอบเขตป่าเพื่อจะได้เดินชมและตรวจป่าไม้ได้สะดวกและอาจสร้างอ่างเก็บน้ำต่อไปได้...

 


ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานจำนวน ๑๕๐ ฝาย และจัดทำฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวรจำนวน ๔ ฝาย อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มแบบถ้วยเพื่อขยายธุรกิจผลิตน้ำดื่มของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง


๑.    ช่วยรักษาสภาพป่าไม้๓,๓๙๐ ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการฯ ให้มีความ  ชุ่มชื้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และช่วยเก็บกักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร พัฒนาแหล่งน้ำให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

๒.จัดหาน้ำเพื่อการบริโภคให้แก่ราษฎรจำนวน ๒ หมู่บ้าน๒๕๐ ครัวเรือน ในพื้นที่โครงการฯ ทำให้ราษฎรมีน้ำดื่มสะอาด และเป็นการขยายธุรกิจผลิตน้ำดื่มของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัด ทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ มีรายรับจากผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอีกทางหนึ่ง


ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่