โครงการการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน อาทิ การก่อสร้างคันกั้นน้ำ การก่อสร้างทางผันน้ำการปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ คลองลัดและการจัดทำแก้มลิง ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท สำนักงาน กปร. ได้ร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

๑.๑ การจัดตั้งองค์กร

ในปี ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรี (ประธาน กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริโดยมีนายจริย์ ตุลยานนท์ เป็นประธานกรรมการฯและได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก ๖ คณะ (สืบเนื่องเรื่อยมาจากปี ๒๕๓๘)ประกอบด้วย

๑)    คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

๒)    คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

๓)    คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

๔)    คณะทำงานสำรวจระดับคันกั้นน้ำ

๕)    คณะทำงานดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก

๖)    คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะต่างๆ

๑) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการประชุม เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการเอง

๒) คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกวันอังคาร (ในช่วงฤดูฝน) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน         การคาดการณ์สภาพอากาศ ฝน พายุการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสำคัญ ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบข้อมูลเสนอคณะ กบอ.โดยมีนายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน

๓) คณะทำงานสำรวจระดับคันกั้นน้ำได้ดำเนินงานสำรวจระดับความสูงต่ำของพื้นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔) คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกและคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินการ

๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้ง 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี๒๕๕๔รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานหลายคณะเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน กปร. ดังนี้

๒.๑ ร่วมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) (เมื่อวันที่๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

๒.๒ ร่วมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) (เมื่อวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๒.๓ ร่วมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ครั้งที่ ๑ ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะกบอ. (เมื่อวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๒.๔ ร่วมคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ครั้งที่๒ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะกบอ. (เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) ประชุมทุกวันพฤหัสบดี(ในช่วงฤดูฝน) ส่วนในช่วงฤดูแล้งประชุมเดือนละ ๒ ครั้ง

แผนที่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย-มหาชัย

แก้มลิงบึงหนองบอน

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่