โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 805 โครงการ 1,178 โครงการ1,770 โครงการ908 โครงการ24 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พบจำนวน 101 รายการ

ประเภทของโครงการด้านต่างๆ

  • ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
  • ด้านการเกษตร
  • ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ด้านส่งเสริมอาชีพ
  • ด้านคมนาคมสื่อสาร
  • ด้านสวัสดิการสังคม
  • ด้านสาธารณสุข
  • อื่นๆ