สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่

นอกเหนือไปจากงานด้านการวิจัยและการพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์แล้ว สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็น พืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่งทางสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ได้นำเข้าพันธุ์พืชจากต่างประเทศมาเพื่อทำการวิจัย และทดลองปลูกเพื่อหาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย จากนั้นยังทำการปรับปรุงและพัฒนาหาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอง เพื่อลดการนำเข้าพันธุ์ไม้จากต่างประเทศที่มีราคาแพง ภายในพื้นที่สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ยังได้มีการจัดสวนหย่อมและสร้างศาลาพักผ่อน และตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดไว้อย่างสวยงาม ผู้มาเยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อพืชผัก ไม้ดอก ผลไม้เมืองหนาวและไม้กระถางเป็นของฝากได้อีกด้วย