โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ความเป็นมา

         เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการสวนป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทยประจัน ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค

         ต่อมา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
          ๑. อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๒. อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๓. อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๔. อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๕. อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำทั้ง ๕ แห่ง มีสภาพสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลยางหักได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรี และมีการประชุมกลุ่มฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลเพาะปลูก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.สถานที่ตั้ง
       หมู่ที่ ๕ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒.ผลการดำเนินการ
        ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำบนดินยาว ๑๗๐ เมตร หลังคันกว้าง ๖ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๒๗ ตารางกิโลเมตร มีความจุ ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร    กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๓๕๐ คน นายอนุสร ฤกษ์ล้ำ   เป็นประธานกลุ่มฯ

๓.รูปถ่าย


๔.ประโยชน์ที่ได้รับ
          -ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค – บริโภค จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน  
          -ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก จำนวน ๑,๓๐๐ ไร่
๕.แผนที่  ระวาง  ๔๙๓๕ IV  พิกัด ๔๗ PNQ  ๕๙๘-๖๖๕


อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.สถานที่ตั้ง
          หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒.ผลการดำเนินการ
           ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สูง ๑๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๙ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๕๘๕,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร      กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๗๐ คน นายจันทร์ ทองหวี เป็นประธานกลุ่มฯ

๓.รูปถ่าย


๔.ประโยชน์ที่ได้รับ
       -ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค – บริโภค จำนวน ๓๒๐ ครัวเรือน  
       -ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก จำนวน ๑,๖๐๐ ไร่

๕.แผนที่  ระหว่าง  ๔๙๓๕ IV  พิกัด ๔๗ PNQ ๖๑๔-๗๔๓
อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.สถานที่ตั้ง
          หมู่ที่ ๓ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒.ผลการดำเนินการ
          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความสูง ๑๗ เมตร ทำบนดินยาว ๑๘๐ เมตร หลังคันกว้าง ๖ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๗ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๖๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
          ปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๑๐๐ คน นายเที่ยง ใจคม เป็นประธานกลุ่มฯ

๓.รูปถ่าย

๔.ประโยชน์ที่ได้รับ
          -ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค–บริโภค จำนวน ๓๐๘ ครัวเรือน ประชากร ๙๙๐ คน
          -ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่

๕.แผนที่ ระวาง ๔๙๓๕ IV พิกัด ๔๗ PNQ ๖๒๓-๖๗๒


อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. สถานที่ตั้ง

         หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒. ผลการดำเนินการ

         ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำนบดินสูง ๒๑ เมตร ทำบนดินยาว ๒๔๐ เมตร หลังคันกว้าง ๖ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๘.๒๕ ตารางกิโลเมตร มีความจุ ๑,๐๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๒

        ปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๑๒๐ คน นายถวัลย์ ติ่งทอง เป็นประธานกลุ่มฯ

๓.รูปถ่าย

๔.ประโยชน์ที่ได้รับ
         -ช่วยเหลืออุปโภค – บริโภค จำนวน  ๒๐๐ ครัวเรือน ประชากร ๘๒๐ คน
         -ช่วยเหลือการเพาะปลูก จำนวน ๑,๗๐๐ ไร่

๕.แผนที่  ระวาง  ๔๙๓๕ IV  พิกัด ๔๗ PNQ ๕๙๖-๗๕๒
นายหนู ทองหวี

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          นายหนู ทองหวี อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ ๖ ไร่ เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดิมปลูกฝ้ายและข้าวโพด เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำจึงต้องปลูกพืชระยะสั้น เน้นปลูกพืชในฤดูฝน

          ต่อมาเมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วย เป็นต้น ปัจจุบัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่มีหนี้สิน

                         ที่อยู่อาศัย                                                           แปลงเกษตร


แหล่งที่มา : สำนักงาน กปร.
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 (ภาคกลาง)