โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

พระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด และพระราชทานพระราชดำริ “ให้เร่งศึกษาในรายละเอียดและวางแผนการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางตามแถบที่ราบเชิงเขา ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่ง     ขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรทุกปี”

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
กรมชลประทานเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี ๒๕๓๘ แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๑ ลักษณะเป็นทำนบดิน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร สูง ๒๓ เมตร ระดับเก็บกัก +๕๔.๕๐ เมตร (รทก.) พื้นที่ผิวอ่าง ๑๒๐ ไร่ ความจุ ๑.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำโดยระบบท่อ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ๓,๐๐๐ ไร่ 


แหล่งที่มา : สำนักงาน กปร.
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)