Project Categories    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี ๒๔๙๕-๒๕๕๖ (มีจำนวน ๔,๔๔๗ โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

  ภาค
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  กลาง  ๘๐๕ โครงการ / กิจกรรม
  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑,๑๗๘ โครงการ / กิจกรรม
  เหนือ  ๑,๗๗๐ โครงการ / กิจกรรม
  ใต้  ๙๐๘ โครงการ / กิจกรรม
  ไม่ระบุภาค  ๒๔ โครงการ / กิจกรรม
  รวม  ๔,๖๘๕ โครงการ / กิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

  ประเภทโครงการ
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  ๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ๓,๒๐๔ โครงการ / กิจกรรม
  ๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  ๑๖๙ โครงการ / กิจกรรม
  ๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๗๗ โครงการ / กิจกรรม
  ๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  ๓๔๑ โครงการ / กิจกรรม
  ๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๕๗ โครงการ / กิจกรรม
  ๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร  ๘๖ โครงการ / กิจกรรม
  ๗. สวัสดิการสังคม/การศึกษา  ๓๙๓ โครงการ / กิจกรรม
  ๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ  ๒๕๘ โครงการ / กิจกรรม

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม