Project Categories    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี ๒๔๙๕-๒๕๕๖ (มีจำนวน ๔,๖๘๕ โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

  ภาค
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  กลาง  ๘๑๓ โครงการ / กิจกรรม
  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑,๑๙๑ โครงการ / กิจกรรม
  เหนือ  ๑,๘๐๐ โครงการ / กิจกรรม
  ใต้  ๙๑๒ โครงการ / กิจกรรม
  ไม่ระบุภาค  ๒๕ โครงการ / กิจกรรม
  รวม  ๔,๗๔๑ โครงการ / กิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

  ประเภทโครงการ
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  ๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ๓,๒๔๘ โครงการ / กิจกรรม
  ๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  ๑๗๐ โครงการ / กิจกรรม
  ๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๘๒ โครงการ / กิจกรรม
  ๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  ๓๓๙ โครงการ / กิจกรรม
  ๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๕๘ โครงการ / กิจกรรม
  ๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร  ๘๗ โครงการ / กิจกรรม
  ๗. สวัสดิการสังคม/การศึกษา  ๓๙๘ โครงการ / กิจกรรม
  ๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ  ๒๕๙ โครงการ / กิจกรรม

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม