Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ > การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กปร.
รายละเอียดเพิ่มเติม
   แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศ::รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กปร. จำนวน 14 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร. รุ่นที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศ : อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักงาน กปร.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งหมด 132 รายการ
Page 1 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 Go To 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ