Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภารกิจตามเสด็จ

 Print   ExportPDF
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีวันพุธที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พลโท ธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎรในพื้นที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

  

  

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จากนั้น ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงาน และทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติฯ

  

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถพ่วงพระที่นั่งทอดพระเนตรพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ โดยมี ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยความหลากหลายระบบนิเวศในพื้นที่โครงการฯ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาทัศนาปักษี ทรงปล่อยปลานิลและปลายี่สกเทศ จำนวน ๖๐ ตัวสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย กระทั่งเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมร้านค้าของโครงการฯ แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

  

  แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 4 มกราคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ