Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภารกิจตามเสด็จ

 Print   ExportPDF
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “ โครงการประกวด
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ” และ พระราชทานถ้วยรางวัล 
ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม   ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “ โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ” และ พระราชทานถ้วยรางวัล ณ สระเก็บน้ำพระราม ๙      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.  นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎร     ในพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

 

 

 

 

จากนั้น ทรงรับฟังสรุปความเป็นมาโครงการประกวด พระราชทานถ้วยรางวัล พระราชดำเนินทอดพระเนตรบอร์ดผู้ชนะเลิศการประกวด  ทรงรับฟังการถวายรายงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำของโครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙  ทรงกดปุ่มเปิดระบบสูบน้ำ ทรงพระดำเนินไปยังจุดรับเสด็จฯ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ 

ในการนี้ มีพระราชดำริสรุปความได้ ดังนี้ ให้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร น้ำจะได้ไม่เจือปนสารเคมี และให้ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมกันนี้ มีพระราชดำริเกี่ยวกับการทดลองปลูกต้นไม้ที่แปลงชาน้ำมัน ความว่า น่าจะนำไม้ทนเค็มไปทดลองปลูกในแปลงชาน้ำมัน ที่ทำไม่ได้ผลเพราะว่าดินเค็ม

ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่สาธิตการสูบน้ำโดยเครื่องสูบน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงรับฟังการถวายรายงานการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ และ       พระราชดำเนินไปยังโรงเรือนเพาะชำพืชทนน้ำ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ


แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ