Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภารกิจตามเสด็จ

 Print   ExportPDF
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดร. ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ

 

เมื่อเสด็จ ฯ มาถึงอาคารเอนกประสงค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในปี ๒๕๕๙ กรมชลประทานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน  กปร. เพื่อปรับปรุงระบบการผันน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำทรายทองมายังอ่างเก็บน้ำคลองโบด และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปี ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ได้กำหนดแผนงานที่จะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยปรือมายังอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพิ่มเติมด้วย โดยจะใช้
งบประมาณปกติขอกรมชลประทาน และในอนาคตจะได้เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยปรือและอ่างเก็บน้ำทรายทองต่อไป

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จ ฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว และพระราชทานรวงข้าวแก่หัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นทรงรับฟังการบรรยายเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวกระยาคู ข้าวเม่า ข้าวฮาง และ แป้งข้าว เป็นต้น

  
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง 
แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ