Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
คณะเยาวชนกลุ่ม ๗๗
ภายใต้ “โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม ๗๗ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะเยาวชนกลุ่ม ๗๗ ภายใต้ “โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม ๗๗ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน จาก ๑๔ ประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานกิจกรรมทั้งสิ้น ๓ จุด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง แปลงทฤษฎีใหม่ และจุดเรียนรู้และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งคณะเยาวชนได้ฝึกทำน้ำหมักชีวภาพด้วย จากนั้นในช่วงบ่าย คณะ ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับชุมชน ต่อมาในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ ทั้งสิ้น ๒ จุด ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษา ฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับ

   

   

 

   


 
แหล่งข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
รายงานข่าว ณ วันที่ : 18 มกราคม 2560
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ