Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
สรุปพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์              รองเลขาธิการ กปร. นางสาวอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

   

เสด็จฯ เข้าภายในอาคารกายภาพบำบัด ทรงรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งเคยได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ “...ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี จังหวัด    ปทุมธานี...” และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยขุดเจาะบ่อบาดาลลึกประมาณ ๒๙๖ เมตร และใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด ๒ แรงม้า สูบน้ำได้ประมาณ ๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สูบน้ำขึ้นเก็บในหอถังสูง และปล่อยน้ำเข้าระบบ       ใช้เพื่อการเกษตรภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความโดยสรุปว่า “...ระบบสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ที่สูบได้ปริมาณน้ำ ๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ถ้าพิจารณานำระบบ Solar Cell มาใช้ จะแพงกว่าหรือไม่ และควรพิจารณาทดลอง ศึกษา และวิจัย ใช้ Solar Cell สูบน้ำจากสระน้ำที่ขุดในพื้นที่อีสาน และควรเป็นที่ชาวบ้านดูแลได้...”

จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ทรงกดปุ่มเปิดการใช้งานบ่อน้ำบาดาล      ทรงปล่อยปลาลงสู่บ่อน้ำบาดาล ทรงปลูกต้นลำดวน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ จากนั้นเสด็จ         พระราชดำเนินกลับ

 
แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 20 มกราคม 2560
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ