Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
คณะรัฐมนตรีจากประเทศเซเชลส์ศึกษาดูงาน
 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นาย Etienne Didier Cesar Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเซเชลส์ นาย Maurice Jean Leonard Loustau-Lalanne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว การบินพลเรือน ท่าเรือและทะเล และนาย Raymond Brioche ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์ พร้อมด้วยนางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและระบบการจัดการชลประทานน้ำเค็ม ในการนี้นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ และเจ้าหน้าที่ กปร. ให้ต้อนรับ จากนั้นคณะ ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ ฯ และชมกิจกรรมภายในศูนย์ ฯ คือ ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน และหน่วยสาธิตการผลิตปุ๋ย ซึ่งคณะ ฯ ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ พร้อมซักถามในประเด็นที่สงสัย


    
    
    

  


 
แหล่งข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
รายงานข่าว ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ