Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการฯ
ประเภทโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ
พระราชดำริ
ปีงบประมาณ
กระทรวง
กรม
ภาค
จังหวัด
 
>> โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จังหวัดนครนายก
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
>> โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทั้งหมด 98 รายการ
Page 1 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 Go To 
 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ