Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สำนักงาน กปร.

         ห้องสมุดชั้น 1 เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36
        
          ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

  • โทรศัพท์. 0-2447-8500-6
  • โทรสาร. 0-2447-8562
เว็บไซต์ www.rdpb.go.th (กระดานข่าว)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น

  • ตู้รับฟังความคิดเห็น
  • GCC 1111 ของรัฐบาล

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

Download : พรบ. ข้อมุลข่าวสาร 2540


Official Information Act

Download : Official Information Act


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

Download : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ


สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน

Download : สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน


ผังขั้นตอนการขอรับบริการ

Download : ผังขั้นตอนการขอรับบริการ


แบบฟอร์มการขอรับบริการ

Download : แบบฟอร์มการขอรับบริการ


ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กปร. จัดเก็บตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Download : ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางการขอรับบริการ

Download : ช่องทางการขอรับบริการ

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ