Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 


1. แนวพระราชดำริและฎีกา

แนวพระราชดำริ ได้มาจาก

 • การตามเสด็จโดยตรงของสำนักงาน กปร.
 • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือ ผู้ที่ติดตามเสด็จพระราชดำเนินได้รับทราบความตามพระราชดำริ แล้วแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (อ้างอิงระเบียงสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2534
 • ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ฎีกา
ความหมายของฎีกา

    คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น

 • ขาดแคลนถนน / น้ำ / ไฟฟ้า
 • ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 • การไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินทำกิน ฯลฯ
 • ต้องการอาชีพ

รูปแบบและวิธีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
มี 2 ทาง คือ

 1. การทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเป็นทางการผ่านสำนักราชเลขาธิการ
 2. การทูลเกล้าฯ ถวายในเวลาเสด็จพระราชดำเนินผ่านหรือเสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ
กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำนักงาน กปร.

        จากการประชุมระหว่างสำนักราชเลขาธิการ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี โดยนับตั้งแต่สำนักงาน กปร. ได้รับเรื่องจากสำนักราชเลขาธิการ จนถึงขั้นตอนการสรุปข้อมูลเสนอสำนักราชเลขาธิการ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน กปร.

 ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการแล้ว สำนักงาน กปร. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใน 8 วันทำการ) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

 ขั้นตอนที่ 2 : ประมาณ 1 เดือน หลังจากส่งหนังสือแล้ว จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 3 : หน่วยงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือส่งมายังสำนักงาน กปร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. กรมชลประทาน   

 90

วัน  

 2. กรมอุทยานฯ  

 60

 วัน

 3. กระทรวงมหาดไทย  

 15

 วัน

 4. หน่วยงานอื่น ๆ 

 30

 วัน


 ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบถ้วนแล้ว สำนักงาน กปร. จะจัดทำสรุปข้อมูลเสนอสำนักราชเลขาธิการ โดยมีกรอบระยะเวลา 40 วัน นับจากได้รับหนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย

2. การประสานการจัดทำโครงการการวิเคราะห์/อนุมัติโครงการ

การประสานการจัดทำโครงการ

        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พ.ศ. 2534 หมวด 4 ข้อ 13 (2) ความว่า เมื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้รับทราบพระราชดำริจากสำนักงาน กปร. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จัดทำรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเสนอสำนักงาน กปร. โดยด่วน

หน่วยงานต่างๆ

        ให้กรอกแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยส่งผ่านไปยังกระทรวง ทบวง หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบโครงการนั้นๆ

ประเภทของโครงการ

 โครงการประเภทที่ 1

        เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีลักษณะเป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการประเภทเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย และโครงการใดๆ ที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการได้ทั้งหมด เพื่อให้ดำเนินงานได้ทันที 

 โครงการประเภทที่ 2 
        
        เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ โดยทั่วไป ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 6 ปี ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สามารถเริ่มงานได้ทันทีในปีแรก ส่วนปีต่อๆ ไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเสนอของงบประมาณไปตามปกติ

 โครงการประเภทที่ 3 
        
        เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ใช้เวลาดำเนินงานเกินกว่า 6 ปีขึ้นไปจึงแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถอนุมัติงบประมาณได้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้เริ่มงานได้ทันที หรือพิจารณาอนุมัติเฉพาะแต่แผนงาน / โครงการเท่านั้น ส่วนงบประมาณให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ดำเนินการของงบประมาณไปตามระบบปกติ

 โครงการประเภทที่ 4 

        เป็นแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมอื่นใด ที่มีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการ ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. หรือประธาน กปร. อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมในทุกกรณี

การวิเคราะห์โครงการ

        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2534 หมวด 4 ข้อ 13 (3) ความว่า เมื่อสำนักงาน กปร. ได้รับรายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้สำนักงาน กปร. รวบรวมรายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอ กปร. พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยด่วน

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ
 • ความสอดคล้องกับพระราชดำริ
 • พื้นที่ดำเนินการ
  • กรณีอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้
  • กรณีอยู่ในพื้นที่ราษฎร ต้องได้รับความยินยอมจากราษฎร
  • กรณีอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่
 • ความพร้อมของหน่วยงานที่จะดำเนินการ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
 • การมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่โครงการ
 • ความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ กับโครงการที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
 • ประโยชน์ที่ได้รับ

การอนุมัติโครงการ

        เมื่อหน่วยงานเสนอแผนงาน / โครงการ และงบประมาณมายังสำนักงาน กปร. สำนักงานฯ จะวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอ กปร. หรือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธาน กปร. (สามารถใช้อำนาจหน้าที่แทน กปร. ได้) พิจารณาอนุมัติต่อไป หากได้รับการอนุมัติสำนักงาน กปร. จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีพร้อมทั้งแนบแบบรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานรายงานผลตามไตรมาส3.การติดตามประเมินผลโครงการ

ระบบติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        สำนักงาน กปร. มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามพันธกิจของสำนักงาน นอกจากนี้ ยังมี มติและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 มติ กปร. ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2527 และครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2539 
 คำสั่ง กปร. ที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2540

สรุปว่า 

 • การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน้าที่ของ สำนักงาน กปร. เท่านั้น
 • หากหน่วยราชการใดมีความประสงค์จะประเมินผลโครงการในส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานของส่วนราชการนั้น ๆ ให้ขออนุมัติจาก สำนักงาน กปร. ก่อน
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ
 • การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ รายไตรมาสดำเนินการโดย กผง.
 • การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีดำเนินการโดย กลุ่มประสานงานโครงการทั้ง 4 ภาค
 • การติดตามผลการดำเนินงานเป็นกรณี ดำเนินการโดย กลุ่มประสานงานโครงการทั้ง 4 ภาค และ กศพ.
  • โครงการฯ ที่สำคัญและอยู่ในความสนพระทัย หรือเป็นโครงการที่องคมนตรี มีนโยบายให้ติดตาม หรือสำนักงาน กปร. มีนโยบาย
  • ติดตามผลการดำเนินการแนวพระราชดำริ เป็นเรื่องๆ เช่น ติดตามผลงานการศึกษา ทดลอง และวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ เป็นต้น

ภาพรวมระบบการติดตามประเมินผลโครงการฯ

4.การขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การขยายผล

 แนวทางหลักในการขยายผล

 1. การสร้างองค์ความรู้ที่สมบูรณ์
 2. การสร้างเครือข่าย
การสร้างองค์ความรู้ที่สมบูรณ์

 ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย

 • รวบรวมผลการศึกษา ทดลอง วิจัย
 • ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านการสร้างอาชีพให้เหมาะกับภูมิสังคม
 • กลั่นกรองงานวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชดำริ

 การส่งเสริมขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมาย 

 • สาธิตในศูนย์ศึกษาฯ
 • การฝึกอบรม
 • ศูนย์ศึกษาฯ ไปขยายผลยังพื้นที่เกษตรโดยตรง ณ หมู่บ้านรอบศูนย์
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผล

 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในภูมิภาคที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯตั้งอยู่ องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดที่ศูนย์ศึกษาฯ ตั้งอยู่ เช่น อบต. เทศบาล, ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง สื่อมวลชนท้องถิ่น

 เป้าหมาย การนำเสนอผลสำเร็จของศูนย์ฯ และนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และจุดประกายเพื่อนำไปขยายผลต่อไป

 วิธีการ : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ศึกษา และผู้จะทำการขยายผล (อบต.,หน่วยงานพื้นที่) และผู้รับการขยายผล ร่วมกับการศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ

การสร้างเครือข่าย

 การสร้างเครือข่าย :

 • เกษตรกรเครือข่าย
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
 • พอเพียงหน่วยงานภาคี

ตัวอย่างเครือข่าย
เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
 • เตรียมรายละเอียดของโครงการต่างๆ
 • เตรียมการด้านบุคลากร และงบประมาณในโครงการ
 • ดำเนินงานตามแผนโครงการ
 • ติดตามและประเมินผล
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์

 สื่อมวลชนสัมพันธ์ :

 • จัดแถลงข่าว
 • จัดสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานโครงการฯ
 • จัดงานเลี้ยงขอบคุณ / พบปะสังสรรค์

 

สื่อมวลชนศึกษาดูงาน


 สื่อวิทยุ :

 • จัดทำรายการวิทยุ ชุด “สืบสานงานพัฒนากับสำนักงาน กปร.” ความยาว 20 นาที จำนวน 52 ตอน

 สื่อโทรทัศน์ : 

 • จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จำนวน 15 ตอน ความยาว 2 นาที
 • จัดทำรายการโทรทัศน์ “ เที่ยวไทย ไปดูงานสืบสานการพัฒนากับ สำนักงาน กปร.” ความยาว 10 นาที จำนวน 5 ตอน
 • จัดทำสารคดีเชิงข่าว เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของสำนักงาน กปร. ความยาว 1 นาที จำนวน 24 ตอน


 สื่อสิ่งพิมพ์ :

 • เผยแพร่ข่าว บทความ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางสื่อหนังสือพิมพ์

 • จัดพิมพ์หนังสือ เอกสารเผยแพร่โครงการฯ รวมถึง แผ่นพับ โปสเตอร์ และวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 ฉบับ


 จัดแสดงนิทรรศการ

 • จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 
  

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ