Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี ๒๔๙๕-๒๕๕๖ (มีจำนวน ๔,๔๔๗ โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

  ภาค
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  กลาง  ๗๘๑ โครงการ / กิจกรรม
  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑,๑๑๕ โครงการ / กิจกรรม
  เหนือ  ๑,๖๙๑ โครงการ / กิจกรรม
  ใต้  ๘๔๖ โครงการ / กิจกรรม
  ไม่ระบุภาค  ๑๔ โครงการ / กิจกรรม
  รวม  ๔,๔๔๗ โครงการ / กิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

  ประเภทโครงการ
  จำนวนโครงการ / กิจกรรม
  ๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ๓,๐๓๑ โครงการ / กิจกรรม
  ๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  ๑๖๕ โครงการ / กิจกรรม
  ๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๕๙ โครงการ / กิจกรรม
  ๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  ๓๒๕ โครงการ / กิจกรรม
  ๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๕๕ โครงการ / กิจกรรม
  ๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร  ๗๗ โครงการ / กิจกรรม
  ๗. สวัสดิการสังคม/การศึกษา  ๓๙๕ โครงการ / กิจกรรม
  ๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ  ๒๔๐ โครงการ / กิจกรรม

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม

 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ