สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทาน ดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 6,064 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร และหอถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำริมตลิ่ง และท่อส่งน้ำ ยาว 2.672 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสาย RMP ยาว 1.163 กิโลเมตร ท่อส่งน้ำสาย MP ยาว 1.750 กิโลเมตร บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 125 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่งพร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยชนิดหอยโข่ง และค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 1,700 เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

ขณะดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำ

 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้นักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จำนวน 786 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี และมีแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พื้นที่ 109 ไร่ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรตามแนวท่อส่งน้ำได้อีกจำนวน 470 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 579 ไร่

 

สามารถโหลด PDF ได้ที่นี่