สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/13230 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555)

 

                 ปี 2559 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร ความกว้าง 21.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตร จำนวน 1 แห่งพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ในปี 2560 ยังได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,000.00 เมตรเพิ่มเติม และในปี 2561 กรมชลประทานมีแผนงานดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติม ความยาว 5,721.00 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 77 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น

                 ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการฝายคลองตางิ”เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  

          สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านยายไท หมู่ที่ 3 บ้านตางิ หมู่ที่ 7 บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 12 บ้านแหลม หมู่ที่ 14 และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จำนวน 600 ครัวเรือน ราษฎร 1,650 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,500 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

สภาพพื้นที่คลองตางิที่ไหลผ่านหมู่บ้านมีความเหมาะสมในการก่อสร้างฝาย

 

ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร ความกว้าง 21.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตร

 

หลังดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำ

 

ดาวน์โหลด pdf ที่นี่

ที่มา : กองประสานงานโครงการที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560