• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายบ้านกำปั่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการฝายบ้านกำปั่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(กิจกรรมก่อสร้างหัวงานพร้อมอาคารประกอบ)

บ้านกำปั่น หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

 

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายดอเลาะแม แวกาจิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลเปาะเส้ง ตำบลลิดล ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลยะลา ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/7555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554)

        กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดความยาว 12.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารควบคุมการส่งน้ำในระบบท่อและท่อปากคลองส่งน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.50 เมตร จำนวน 3 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

       ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าถ้ำ และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ครัวเรือน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร จำนวน 600 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

ก่อนการดำเนินงานโครงการฯ

 

ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ

หลังการดำเนินงานโครงการฯ

 

ดาวน์โหลด pdf ที่นี่

ที่มา : กองประสานงานโครงการที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560