สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายห้วยกกค้อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยกกค้อพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสมพงษ์ ด้วงลา ราษฎรบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี   ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณห้วยกกค้อ ตำบลนาแค เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/20362 ลงวันที่ 2 กันยายน 2559)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                  กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง  25 เมตร ความสูง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วย ความยาว 150 เมตร พร้อมทั้งวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาว 2,538 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2561

บริเวณลำห้วยกกค้อที่จะก่อสร้างฝาย

 

ดำเนินการปรับปรุงเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างฝาย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ทำให้ราษฎรบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 328 ครัวเรือน 1,352 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรจำนวน 500 ไร่ และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

 

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ที่นี่