สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายห้วยจันลัน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการฝายห้วยจันลัน ๒ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประเสริฐ โคตนนท์ ราษฎรตำบลหนองมะแซว จังหวัดอำนาจเจริญ ขอพระราชทานโครงการฝายน้ำล้นห้วยจันลัน บริเวณพื้นที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองมะแซว เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๓/๑๑๗๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารทดน้ำ แทนฝาย มข. เดิมที่ชำรุด พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วย ความลึก ๑.๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วยจันลัน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

อาคารฝายทดน้ำ

ขุดลอกลำห้วยบริเวณพื้นที่เหนือฝายทดน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ทำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองมะแซว จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน ๖๐๐ คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูฝน ๙๘๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๕๐ ไร่ ตลอดจนการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างพอเพียง

 

สามารถโหลดไฟว์ pdf.ได้ที่นี่