สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับป่าทุ่งทะเล ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศให้ยั่งยืน ตามที่จังหวัดกระบี่น้อมเกล้าฯ ถวาย

(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0009/พิเศษ ลงวันที่ 26 กันยายน 2537)

            เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการตามศาสตร์พระราชา อบรมส่งเสริมอาชีพแนวพระราชดำริการเลี้ยงผึ้งโพรง และอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมกา พัฒนาสตรีตำบล กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ฯลฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ใช้เวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561

        สถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ราษฎร และเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชน ใช้เวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561

 

      1. สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์

      2. สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎร ทั้งในและนอกพื้นที่ในการเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองป่า เก็บหาของป่าภายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล

      3. ยกระดับรายได้ของประชาชนให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

     4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน และควบคุมไฟป่า ในท้องถิ่นตัวเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรภายนอกชุมชนกับภาคประชาชนในท้องถิ่น

      5. ทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดีขึ้น

 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าทุ่งทะเล

  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแนวพระราชดำริเลี้ยงผึ้งโพรง

  

การฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พิกัด 47 NNJ 072 – 529 ระวาง 4824 III ลำดับชุด L7018
จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

 

 

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด pdf. ที่นี่