• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านสายน้ำทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ

จังหวัดนราธิวาส

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นางสาวโรซียะห์ เบ็นดือราแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ เพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนและราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/6732 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556)

           กรมชลประทานจะดำเนินการการก่อสร้างฝายทดน้ำ ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร พร้อมทั้งอาคารรับน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมหอถังสูง แล้วส่งน้ำเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร ความยาว 1,367.00 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร ความยาว 4,299.00 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 เมตร ความยาว 215.00 เมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

           ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และ หมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

            ทำให้นักเรียนและครูของโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ จำนวน 360 คน พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน 5 ไร่ อีกทั้งราษฎรบ้านไอร์กลูแป หมู่ที่ 2 จำนวน 240 ครัวเรือน ราษฎร 1,122 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

 

 

 

ก่อนการดำเนินงานโครงการฯ

 

 

 

ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ

 

 

 

หลังการดำเนินงานโครงการฯ

 

ดาวน์โหลด pdf ที่นี่

ที่มา : กองประสานงานโครงการที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560