สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้จังหวัดชัยนาทใช้ประโยชน์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองของชุมชนตามที่พันโทหญิงสิริณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินขาม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เนื้อที่๖ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๙.๓/๓๙๘ ลงวันที่๑๐ มกราคม ๒๕๕๑

          สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ๑ โรง ฝึกอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินการปลูกไม้ผลและพืชผัก ก่อสร้างอาคารและป้ายศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  ก่อสร้างบ้านพักเกษตรกร ก่อสร้างระบบน้ำประปา การขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามฯ การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกรและราษฎรที่สนใจ

๑.     เป็นแหล่งสาธิตการเกษตรปลอดสารพิษที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆโดยเฉพาะเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

๒.     เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับราษฎรให้สามารถพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.     เป็นต้นแบบการบริหารจัดการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการที่ประสานสอดคล้องกันในทุกมิติของการพัฒนา

 

 

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่