สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นางพรทิพย์ แข่งขัน ราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลในวงใต้ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/728 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559)

 

         กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ความยาว 24.00 เมตร ตัวอาคารรับน้ำสูง 5.20 เมตร ทำนบดินความสูง 7.70 เมตร พร้อมกับ
งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบความยาว 5,970 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น

          ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทอง” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรจำนวน 3 หมู่ ได้แก่ บ้านผาพิง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 และบ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 387 ครัวเรือน ราษฎร 1,030 คน และสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 1,200 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

  

สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ

  

แนวท่อส่งน้ำวางขนานไปตามแนวถนน

  

บ้านเรือนราษฎรรวมทั้งพื้นที่โรงเรียนบ้านในวงที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
พิกัด 47 PNM 882 – 085 ระวาง 4729 II ลำดับชุด L7018
ย่อจากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

 

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลด pdf ที่นี่