• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโต๊ะบาลา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง

จังหวัดปัตตานี

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ดำเนินโครงการจัดหาน้ำ และระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ตามหนังสือกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ พว 0005.1/2766 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558)

             กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 1 แห่ง ขนาด 27.75 x 52.25 x 2.00 เมตร ความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร และอาคารโรงสูบน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

             ทำให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 4,400 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

ก่อนการดำเนินงานโครงการฯ

 

 

 

ระหว่างการดำเนินโครงการฯ

 

 

 

โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนีฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ดาวน์โหลด pdf ที่นี่

ที่มา : กองประสานงานโครงการที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560