• เนื่องจากแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เคยเรียกว่า โครงการตามพระราชดำริ นั้น ที่แท้เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริในเบื้องต้นเท่านั้น แต่กว่าจะถึงขั้นดำเนินการต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองจากหลายฝ่าย และบางกรณีได้เลิกล้มไปเพราะไม่เหมาะสม จึงได้เรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

    kijjar 11/11/2016 00:00:00