• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่างๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โครงการเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย แต่การดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ยังมีความยุ่งยาก สับสนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทำให้การดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีองค์กร และระบบการดำเนินงานเป็นส่วนรวมที่ชัดเจน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2524 ซึ่งต่อมา ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2534 เพื่อให้เป็นหลักในการดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในภาคผนวกแนบท้าย

    kijjar 11/11/2016 00:00:00