• คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียกโดยย่อว่า “กปร.” ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ปรากฏในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในภาคผนวกแนบท้าย

    kijjar 11/11/2016 00:00:00