• 1.สำนักงาน กปร. ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับผิดชอบทั้งในด้านวิชาการ ประสานงาน และงานธุรการ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ กปร. มอบหมาย โดยมีเลขาธิการ กปร. เป็นหัวหน้าสำนักงาน

    kijjar 11/11/2016 00:00:00