สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  สมาชิก 


รายการข้อมูลประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ downloadวันที่สร้างเลือก
เกณฑ์การพิจารณาประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่7/29/2009 10:39:51 AM
เกณฑ์การพิจารณาประเภทกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่7/29/2009 10:39:20 AM
เกณฑ์การพิจารณาประเภทหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ7/20/2009 2:44:10 PM
เกณฑ์การพิจารณาประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง7/20/2009 2:43:33 PM
เกณฑ์การพิจารณาประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกล7/20/2009 2:43:01 PM
เกณฑ์การพิจารณาประเภทประชาชนทั่วไป7/20/2009 2:42:34 PM
ใบสมัครประเภทธุรกิจขนาดย่อม3/17/2009 11:20:36 AM
ใบสมัครประเภทธุรกิจขนาดกลาง3/17/2009 11:12:34 AM
ใบสมัครประเภทธุรกิจขนาดใหญ่3/17/2009 11:09:46 AM
ใบสมัครประเภทหน่วยงาน_องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค3/17/2009 11:05:04 AM
ใบสมัครประเภทหน่วยงาน_องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง3/17/2009 10:55:06 AM
ใบสมัครประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่3/17/2009 10:46:35 AM
ใบสมัครประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่3/17/2009 10:44:19 AM
ใบสมัครประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง3/17/2009 10:41:28 AM
ใบสมัครประเภทประชาชนทั่วไป3/17/2009 10:38:30 AM
ใบสมัครประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร3/17/2009 10:32:24 AM
คู่มือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2(ส่วนที่ 4)3/16/2009 10:40:25 AM
คู่มือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2(ส่วนที่ 3)3/16/2009 10:39:46 AM
คู่มือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2(ส่วนที่ 2)3/16/2009 10:38:12 AM
คู่มือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2(ส่วนที่ 1)3/16/2009 10:36:10 AM
คู่มือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2(ปก)3/16/2009 10:32:09 AM
แผ่นพับการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 22/13/2009 9:03:10 PM


  

Copyright ?2008 rdpb.go.th