Thailand Web Stat Truehits.net

รายงานผลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด  

ประเภท   ทั่วประเทศ  มีผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด   423  ราย

ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานประเภท
แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ84 ม 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150086-4206475นายอนิรุทธ์ สายบุญยางหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายวินิจ กุศลศิริ55 ม 5 ต.สันติคิรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน0536134812น.ส.สุคนธ์ทา ชูศรีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายวีระพันธุ์ ชุ่มจิตร50/1 บ ห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง อ.เมืองนายศรชัย อินตะเทพ053612196ประชาชนทั่วไป
บ้านแม่เตี๋ยต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อยนายศรชัย อินตะเทพ053612196ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายริมโขง เปรมปราง3 บ.แม่ลิดป่าแก่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายศรชัย อินตะเทพ053612196ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
เชียงใหม่
นายสิงห์แก้ว ต๊ะสู้บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่085-6539950สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นางธิดา สุขสมบ้านเลขที่ 361 หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่081-9802205สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนทั่วไป
ค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7222 หมู่ 13 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170053-293201,053-293202ร้อยเอกสุจริต คำพรหมหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)จำกัด88 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 5029002-6299192คุณมานพ บำรุงชาติธุรกิจขนาดกลาง
นางสาวประทุม สุริยา236 หมู่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่089-2644189นางสาวประทุม สุริยาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053-2248-61นางชมพู รัตนาธุรกิจขนาดใหญ่
ชุมชนบ้านดงหาดนาค นายถนอม คำมาวัน บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่053-112647สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เชียงราย
นายแปลก เดชะบุญบ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 5711008-9838-3421นายบรรจบ มณีจันทร์ พัฒนาการอำเภอแม่จัน โทร.0-5365-0876ประชาชนทั่วไป
บ้านสันกอตาลนายอภิชิต จินะธรรม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันกอตาล หมู่ที่5 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5712008-9636-1610นายชาญชัย ศรีรัตนพงษ์ พัฒนาการอำเภอพาน โทร.0-5372-2646ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายโสภณ ชีวินประภาศรีบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 5711008-1288-6603นายสมนึก บุญยี่ พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง โทร 0-5376-7042ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยางบ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 5723008-1706-9687นายนริศ โควสุภัทรเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุมบ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5713008-1025-5598นางพรรณพิมล ปันคำ/นายนริศ โควสุภัทรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย570 ม. 6 บ.ป่ากล้วย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-701-366,053-714-850คุณชวลิต สุธรรมวงศ์ธุรกิจขนาดย่อม
ร.ร.บ้านหนองบัวแดง116 หมู่ 12 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100053-711632สนง.จ.เชียงรายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
พะเยา
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ262 หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120081-0238350นายอินทวน เครือบุญกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายบุญมี ขัดกันทะบ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา081-2870889-ประชาชนทั่วไป
นายบุญมี คุณารูป94/1 หมู่ 13 บ้านค้างหงส์ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150054-421408, 084-3731957นายบุญมี คุณารูปเกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา089-5600425นายบาล บุญก้ำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจำจังหวัดพะเยา58 หมู่ที่ 11 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000 0-5443-1922 0-5488-7242นายศุภชัย ไชยพันธ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายผล มีศรีบ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา087-1749928-ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
ลำปาง
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ป่าบง-ฮ่องไฮ186 ม.10 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือน.ส.พีรพัฒน์ มือหาญกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายศรีวรรณ สอนดี11 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง0-5485-6117, 08 6314 3826ประชาชนทั่วไป
บ้านร่องเคาะม. 9 บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 5214008 4369 7481นายเทียน เนื้ออุ่นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข46 ปมู่5 บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือก อันดับที่1 ของจังหวัดลำปาง0818812063เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง234 ม.2 ถ.ลำปาง -เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 521900-5482-9746 Fax 0-5435-6676นายศักดิ์ชาย สมใส /นางสาวรุ่งนภา กองตาหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ลำพูน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา48 หมู่ 6 บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน053-006222/053-507257/089-2652714นายไพบูลย์ จำหงษ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรัตน์ รุกขรัตน์41/2 หมู่ 9 บ้านห้วยแหนพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 E-mail rukkarat@thaimail.com053-536145/084-1540992นางนิตยา ดีสุวรรณ์ (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำพูน)และนางสาววรรณา จันทรานนท์ พัฒนาการอำเภอลี้ประชาชนทั่วไป
นายทองคำ ยศปันบ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน081-9920790สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสบ้านเชตวันหนองหมูหมู่ที่ 7 บ้านเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน089-2615423นายอุทิศ กันทะอุโมงค์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
เทศบาลตำบลอุโมงค์234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150053- 983-234 ต่อ 114, 115นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
แพร่
นายประจวบ แซ่จาง9/1 หมู่ 12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่086-1172845นายประจวบ แซ่จางประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
ชุมชนบ้านเวียงตั้งหมู่ที่5 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายประพันธ์ ศรีสุวรรณเลขที่ 12/5 หมู่ 1 บ้านนาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150085-2522835สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่เกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่329 หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170054-647458-9นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิตหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายมนูญ วงศ์อรินทร์เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 086-1835329สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ประชาชนทั่วไป
น่าน
นางสาวลัดดาวัลย์ มีคำบ้านเลขที่ 70/3 หมู่ 2 บ้านท่าเลอ ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110085-7098510นางสาวลัดดาวัลย์ มีคำเกษตรกรทฤษฎีใหม่
สถานีตำรวจภูธรบ้านหลวงเลขที่ 118 หมู่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 551900-5476-1063 ,0-5476-1219ส.ต.ท.พิทักษ์ เมฆคะหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสามารถ ณ ราชบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 บ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160081-884-7479พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์ประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านพญาแก้วนายสมรรถพล ขอดเตชะ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160086-919-9119นายสุวิทย์ พุ่มทองชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ตาก
นายกาญจน์ พิศคำ4/2 หมู่ 9 บ้านชัยมงคล ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก081-7717970สถานีพัฒนาที่ดินตากเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่บ้านแก่งหินบ้านแก่งหิน หมู่ 2 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตากสถานีพัฒนาที่ดินตากกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นางมยุรี เรือนมาบ้านเลขที่166 หมู่3 บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 055-500080,055-560151,084-3798935นางดวงใจ อินทร์พรมประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นางเบญจมาศ แก้วพวงบ้านเลขที่193 หมู่3 บ้านวาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 055-807093,084-8146856นางดวงใจ อินทร์พรมประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านแม่ระวานนายพงศ์สิริ นนทะชัย บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130 085-7310830นางดวงใจ อินทร์พรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สุโขทัย
นายสมาน ถาวรเลขที่ 111/4 หมู่ 1 บ้านวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64210 08-7849-3261นายพีรยุทธ์ แสนศรีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นางเสวย ภู่เอี่ยมบ้านเลขที่ 74/1 บ้านนากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6411008-7208-9010นางอุษา เวียงสี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.สวรรคโลก 08-6203-7782 u-sa123@hotmail.comประชาชนทั่วไป
บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000055- 612409คุณเพ็ญจันทร์ สุทธิประดิษฐ์ธุรกิจขนาดกลาง
ชุมชนบ้านหนองแสงชุมนายระเด่น ทัศนา บ้านเลขที่ 34 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6411008-7850-7490นางอุษา เวียงสี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.สวรรคโลก 08-6203-7782 u-sa123@hotmail.comชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
อุตรดิตถ์
นางอัมพวัน แดงกองโค33/2 หมู่ 11 บ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 089-6431142นางปราณี บัววังโป่งประชาชนทั่วไป
นางสมหมาย ดวงดัน91/1 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140055-496231 , 089-5664294เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มโรงเรียนทำกิน-ทำใช้ บ้านดงสระแก้ว63/2 ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130081-9621429นางสำเริง สว่างใจกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเป็นเลิศ325/1 ม.8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000081-1738151อารีย์ พุกอินทร์ธุรกิจขนาดย่อม
นาวินัย ทาออนหมู่4 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
ชุมชนบ้านเสี้ยวนายอมร ศรีคำ หมู่ 1 บ้านเสี้ยว ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 084-8132436นางปราณี บัววังโป่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เขื่อนสิริกิติ์40 หมู่ 10 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190055-4611140-3หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
พิษณุโลก
นายสมบูรณ์ ดีธงทอง21 หมู่ที่ 21 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120-พ.ต.ท.บุญมาก สุริหารประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายทองปาน เผ่าโสภา163 หมู่ที่ 14 บ้านหนองปลวก ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 6514008-6206-3680นางสาวสุพัตรา ธาราวัชรศาสตร์ประชาชนทั่วไป
บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด26/8 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000055-304899คุณวันชัย จิตตมานนท์กุลธุรกิจขนาดกลาง
นายเฉลา บดีรัฐ41/2 หมู่ที่ 10 บ้านคลองลึก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก081-7276641เกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ หมู่ที่ 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170055 316836รอง ผกก.สมหวังหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชุมชนบ้านกระน้อยนายสมพงษ์ อ้นชาวนา 46/2 หมู่ที่2 บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 08-6206-4915, 08-9437-5924นายนิคม ทับทองชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มครอบครัวพอเพียงหมู่ที่7,9ตำบลจอมทอง69 หมู่ 7 ถนนท้อใจ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 089-4371583นายสุทธิเวชย์ เอี่ยมเนตรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กำแพงเพชร
นายเฉลา เงินคำ78 หมู่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร0846650602นายอดิศร์ ศิริสุทธิ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายพรชัย สมบูรณ์ดี49 หมู่ที่6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลานประชาชนทั่วไป
นางอรพรรณ ร่าเริง387/1 หมู่ที่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลานประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
ชุมชนบ้านนาป่าแดงหมู่ที่1 ต.ดุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย081-039-8686คุณจรัญ จ๋องบุญชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
พิจิตร
นายสุเทพ เพ็งแจ้งบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 3 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร087-5223729หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร(น.ส.รัตนา วิภาศรีนิมิต)เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายอุทร ฐานผดุง148 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร0848217254สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรประชาชนทั่วไป
สถาบันการเงินชุมชน ต.หนองโสน (กทม.ม.16) 248/3 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140056-901174สุคล สุริยางค์ธุรกิจขนาดย่อม
ชุมชนบ้านหนองจิกสี บ้านหนองจิกสี หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130086-0541698นายบุญส่ง ฉิมคงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด9 หมู่ 4 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
เพชรบูรณ์
นายประจักร วิวน303/2 หมู่3 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์0-5676-2161เกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านวังไทรทองม.1 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง056-711405สำนักงานพัฒนาชุมชนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ม.13 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก056-711405สำนักงานพัฒนาชุมชนประชาชนทั่วไป
นายศิลา สีม่วงหมู่ 5 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์085-6045257สำนักงานพัฒนาชุมชนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม4 หมู่ที่ 1 ถ.ชมฐีระเวช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150056767275 นายประสาน จรรยารักษ์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
เลย
นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรีบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ๔๒๑๙๐๐๘-๖๒๒๐-๖๓๒๓นายโสภณ ใจอุ่นประชาชนทั่วไป
นางนรรถพร สุโพธิ์บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๔๒๑๗๐๐๘-๙๘๔๑-๑๓๗๔นายชินภัทร ญาญะนันท์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ม.1220/2 ม.12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110086-0361404โสภา คุ้มคำธุรกิจขนาดย่อม
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ134 หมู่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 089-5775582นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านดงน้อย นายพินิจ ชัยชนะ บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๔ บ้านดงน้อย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ๔๒๒๔๐๐๘-๔๙๕๗-๖๐๖๕นายสยัมภู แพงจันทร์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญแทน เหลาสุพะ104 ม.13 ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย083-3460287เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริหมู่ 3 บ้านเดิน ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120042-892132, 089-6225160นายชาคริต เอี่ยมจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชัยภูมิ
เกษตรกรทำสวนบ้านแท่น บ้านเลขที่ 60 ม.9 ต.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ-นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี (044-830223-4) , นางมนชยา อินทรสกุล (044-887060,08-6865-1587)กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านขามบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ081-9767182สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายอำพร ทองเลี่ยมบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 12 บ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180087-2512627สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โทร.044-811272ประชาชนทั่วไป
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด99 หมู่10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ044-88111-4รัชนี โคตรศรีธุรกิจขนาดใหญ่
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ044-870264/086-4603203นางสุทธิลักาณ์ ตรีเศียรหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายบุญชิต สมัตถะ90 ม.15 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง080-7300064สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิเกษตรกรทฤษฎีใหม่
หนองบัวลำภู
นายสิงทอง นาชัย14 หมู่ 13 บ้านทรัพย์ภูเก้า ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3900008-3362-9846นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายสุจินต์ สุขสวัสดิ์131 หมู่3 บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายคำมา เมืองคู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร ๐-๔๒๓๑-๑๕๐๑๐๘๑-๘๔๘๓๘๒นายสมหมาย แพงโสภาประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านโนนม่วงน้อย นายสนั่น พาพวย บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร ๐-๔๒๓๑-๑๕๐๑๐๘๐-๑๗๖๑๙๘๗นายสมหมาย แพงโสภาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ว่าการอำเภอนาวัง5 หมู่ 13 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170042-363278หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดดินจี่บ้านเลขที่ 64 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39135008 7937 6325นายแจ่มจันทร์ ชาระกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ขอนแก่น
นายสุนัน เผ้าหอม122 หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น081-1868617นางลำดวน จำนงค์กิจประชาชนทั่วไป
นายบุญมี โทมา37 หมู่ที่ 8 บ้านโนนเจริญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250083-3414015นายบุญมี โทมาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนาหมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120นายประทวน พิมพ์นอก (ประธาน)กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุสาหกรรม จำกัด239 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นคุณวุฒิ มณีโชติ(กรรมการผู้จัดการ)ธุรกิจขนาดกลาง
บ้านโคกไม้งาม368 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220082-4598611นายเสงี่ยม ศรีหาคำ/นางลำดวน จำนงค์กิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000043-236506หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
อุดรธานี
นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ102 หมู่ึ7 บ้านโนนทอง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41000086-2214394สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชาชนทั่วไป
นายนิมิตร ทักโลวา66 หมู่ 1 บ.นางัว ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่เลขที่ 267 หมู่ 1 ถนนแยกมิตรภาพ-บ้านนาพู่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150042-910005 , 042-216344นายอำนวย อินทรธิราชหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
บ้านกุดอีเฒ่า นายธงชัย สิทธิโชติ เลขที่ 193 หมู่ที่ 2 บ้านกุดอีเฒ่า ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230086-8594451สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนองคาย
นายคำพันธ์ เหล่าพลบ้านเลขที่ 121 หมู่ที่2 บ้านหนองควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120083-3467477นายคำพันธ์ เหล่าพลประชาชนทั่วไป
ด.ต. ทิรัตน์ พิทักษ์สฤษดิ์บ้านเลขที่ 2 หมู่3 บ้านหนอง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 21 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160080-1866623,085-4566400พัฒนาชุมชนหนองคาย 042-411182ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายเดชณรงค์ รุ่งวารี192 ม.13 บ.โคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัยเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาเจริญบ.นาเจริญ ม.4 บ.ห้วยเรือใหญ่ ต.คำนาดี อ.บึงกาฬกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านเจริญสามัคคี นายใหม จอดนอก บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่10 บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140087-2228407นายใหม จอดนอกชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง101 หมู่ 6 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120042-480166หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
สกลนคร
นายขวัญใจ แก้วหาวงค์72 หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 082-838-8049ศูนย์ฯภูพานเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ร.ร.ตชด.ค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบ100ปีฯหมู่ 9 บ้านพรหมศรีธาตุ ตำบลแมดนาท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
บ้านเหล่าหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายหมุน ถิ่นราชหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ประชาชนทั่วไป
นครพนม
กลุ่มรวมพลังทำนาไร้สารพิษบ้านเลขที่ 82 หมู่ 10 บ้านคำพอก ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 08-1183-2389นายโท ไชยนุกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายเนียม นาโควงศ์บ้านเลขที่ 56 หมู่ 8 บ้านนางัว ถนนนางัว-ดอนเชียงบาน ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม08-7216-5421นายเนียม นาโควงศ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายสุรสิทธิ์ นินทรา98 หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110087-2322128นายสุรสิทธิ์ นินทราประชาชนทั่วไป
นายคันทะรี ทีระฆัง61 หมู่ที่ 13 บ้านนาคำเจริญ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110086-2190611นายคันทะรี ทีระฆังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
บ้านท่าเรือหมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม081-9753378นายประหยัด ชัยบินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหนองดู่322 หมู่ 7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190086-4560025หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กาฬสินธ์
นายประชิด ศรีเสน20/1 หมู่ 7 บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 4616008-1347-5085-เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายชัยพล สุวรรณปิยการ201 หมู่ที่5 บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000085-2860668นายวีรวัฒน์ นันทบุรมย์ประชาชนทั่วไป
โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยตามแนวพระราชดำริหมู่ที่ 12 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์-นายศรีเมฆ ปาวะรีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์107 ม.4 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 4600043-821322/FAx043813894นางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ธุรกิจขนาดกลาง
ชุมชนบ้านหนองห้าง นายเสถียร จันศิริสา 93/1 หมู่ที่6 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 461100862287343นางอรวรรณ ยุบลแมนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนร่องคำ100 หมู่ 13 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์043-897030หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
มุกดาหาร
กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ26/1 หมู่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร086-2411356, 089-1337687, 085-4542411เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายประสิทธิ์ โนรี124 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร087-2132813, 0-4268-9120เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร0-8645-60023พันตำรวจโท ประจวบ จรูญธรรมหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชุมชนบ้านภู74 หมู่ 1 บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160042-642626, 087-2301599, 081-0474218นายถวัลย์ ผิวขำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายมาโนช โพธิ์เมือง73 ม.5 บ้านโนนน้ำคำ ต.หนองสูงเหนือ อ หนองสูง08-2842-2398พช.มุกดาหารประชาชนทั่วไป
นายทวี ประหาหมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตุม จังหวัดมุกดาหาร080-0593243ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
อุทัยธานี
นายประสิทธิ์ ต่ายทองบ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 6100008-4817-0256พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานีประชาชนทั่วไป
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด1 หมู่ 3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 086-4407835นายสมนึก ศรลัมพ์ธุรกิจขนาดย่อม
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรหนองยายดาต.หนองยายดา อ.ทัพทันกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านหัวแหลมนายบุญเลิศ ซังบินบ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 6100008-9856-1142พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายมานิตย์ แจงเขตต์การ163 หมู่ 5 บ้านหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120081-7854857เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นครสวรรค์
นายวีระ สวนไผ่189/2 หมู่ 14 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 6011008-7195-1785สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่91/4 หมู่ 10 ถนน หนองบัว-บึงสามพัน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110056-390117 หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสุพจน์ โคมณี33บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนทั่วไป
บ้านเขาแหลมบ้านเขาแหลม หมู่ที่7 ตำบลแม่เปิบ จังหวัดนครสวรรค์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชัยนาท
นายพยุง สงพลู226 ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
จ่าเอก สมบัติ วิสูตรพันธ์121 หมู่1 บ้านดอนสมัครรัก ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท056 401 132 /087 2098138ประชาชนทั่วไป
บ้านสะพานหินบ้านสะพานหิน หมู่ที่1 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท08 7845 8353นายสุพรรธน์ จันทร์ศรี (กำนันตำบลสะพานหิน)ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลวัดสิงห์16 ถ.จวนวิไล ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120056-461344นายธวัชชัย แต้ประยูร (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กาญจนบุรี
นายประมาณ ประสงค์สันติ์ 61/10 หมู่ 6 ตำบล ชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี087-9030912นายพรชัย ยิ้มแย้มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
หมู่บ้านท่าไม้ยาว บ้านท่าไม้ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี081-7927893นางสาวอรุณ อ้นพันธ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายไพรัช ศรีเริ่มสกุลบ้านเลขที่ 3/4 หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็ก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี081-3970169สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท89 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนายยุทธการ มากพันธุ์ธุรกิจขนาดกลาง
นายเฉลียว คล้ายเพ็ชร327 หมู่ที่5 บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 086-1639002ประชาชนทั่วไป
บริษัท สยามบานาน่า จำกัด (กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย)22 ม.3 บ้านทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140081-9415469จินตนา สระสำอางธุรกิจขนาดย่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000034-511124นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
สุพรรณบุรี
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ18 หมู่ 1 บ้านหนองเต่าทอง ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240089-7454203สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านพรสวรรค์13 หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110089-808-2116สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นางฉลวย เชิดฉันท์9 หมู่ที่8 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีประชาชนทั่วไป
บ้านวังฆ้องบ้านวังฆ้อง หมู่ที่3 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มขนมจีนน้ำยา (สามพี่น้อง)26 ม.5 ต.วังยาว อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 035-408059จุฑารัตน์ นาคโหนธุรกิจขนาดย่อม
ร.ร.วัดย่านซื่อ241 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110น.ส.ฐิติพร หงษ์โต (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
สิงห์บุรี
นายธนพล ศรีใส51/1 หมู่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598614 , 085-4271357นายธนพล ศรีใสเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มแม่บ้านผลิตพริกแกง54 หมู่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110083-1601560นางอรวรรณ กาญจนะสมบัติกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่หมู่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 08-4780-6493, 0-3658-8167นายทวีป จูมั่นหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายณรงค์ วิมา32/1 หมู่ 4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110084-0127306นายคนอง ส่งช่วยประชาชนทั่วไป
ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด602/10-14 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000081-8514704บุญเทือง คำนึงธุรกิจขนาดย่อม
ชุมชนบ้านวังกะจับบ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150086-0450942นางน้ำทิพย์ เหมือนม่วงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
อ่างทอง
หมู่บ้านหนอง33 หมู่ 3 บ้านหนอง ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120089-9026781นายพยุงค์ คุ้มสกุณีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นางนงนุช คำคงสำนักงานจังหวัดอ่างทองประชาชนทั่วไป
นายสุนทร สมาธิมงคลหมู่1 บ้านหนองถ้ำ ต.มงคลธรรมนิมิตร อ.สามโก้เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มชุมชนต้นแบบเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ) ยากยากหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐035-865188นางสิริพร พงษ์ศรีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้ถนนสามโก้-ศรีประจันต์ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 141600-3569-7760นายวาทิน งามปลอด ผอ.กศน.อ.สามโก้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ลพบุรี
โรงเรียนซอย3สาย4ซ้ายโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ถนน บ้านโคกตูม - บ้านมะนาวหวาน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210036-490100นายประชัน ภู่ยาโตหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายบุญชู ปาระมีบ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 6 บ้านหมี่ใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110036-629162,089-8277642-เกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 081-9945028 นางสุทิน แย้มครวญชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญธรรม รังเซ็นบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 บ้านพุแว้ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250087 - 1217576นายธนสรรค์ คงสงฆ์ประชาชนทั่วไป
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.8 ต.สร้างนิคมตนเอง59/1 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000036-615608-10อุทุมพร สุขแพทย์ธุรกิจขนาดย่อม
สระบุรี
บริษัทโรงแรมศุภาลัยป่าสักรัสอร์ทแอนด์สปา79 หมู่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี036-306270-1คุณกัลยา บุตรศรี(ลูกค้าสัมพันธ์)ธุรกิจขนาดกลาง
นายบุญลือ เต้าแก้ว 16 หมู่7 ต.หนองใน อ.เมืองประชาชนทั่วไป
บ้านคลองหัวช้างหมู่ที่ 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
อยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เลขที่ 103 หมู่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170โทรศัพท์ 035799123 โทรสาร 035799122โทรศัพท์ 035799123หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ25 หมู่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0898043854นายอารมย์ คำสุธิ (โทรศัพท์ 035336656)กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์นิรดา55 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศณีอยุธยา 1317008-1805-7958อุทัยวรรณ ปั้นมณีธุรกิจขนาดย่อม
หมู่บ้านบ้านแคหมู่บ้านบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นางกาญจน์มณี ทรัพย์พันธ์48 หมู่2 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวงเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายบำรุง คำอยู่39 หมู่ 2 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131400892413090สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนทั่วไป
นครราชสีมา
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช1137 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา044 256629-35 /fax 044 256601นายภคพล เยาวลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจขนาดกลาง
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว181 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา044 412648นายสุทัศน์ ชุมภู (ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสงบ หาญกล้า18 หมู่ 5 บ้านดอนตะหนิน ต.หนองค่าย อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา089-9481827นายสงบ หาญกล้าประชาชนทั่วไป
บ้านหนองบัว36/1 หมู่ที่1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว081-6402830นายกมล เลิศพานิชชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นางบุญเรือง คงนวมและคณะฯ 107 ม.7 ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม.044 253206 (กษจ.)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพธิ์38/1 ม.6 ต.ชีวัก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290086-2529098กฤติยา กฤษเชิดธุรกิจขนาดย่อม
บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม15 หมู่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 30330 044-45-7040-4นายฐิติศักดิ์ ฐิติพงศ์ทัพพ์ธุรกิจขนาดใหญ่
นายธนา นามใหม่72 หมู่2 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย085-3007246สนง.จ.นครราชสีมาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
มหาสารคาม
นายคำสิงห์ มาลาหอม12 ม.8 บ.น้ำเที่ยง ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัยเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์บ้านเลขท่ 52 หม่ท่ 3 ตำบลก่ทอง อำเภอเชียงยืน043-988028ประชาชนทั่วไป
บ้านดอนมันหมู่ที่ 13 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย0878593081นายอดิศร เหล่าสะพานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย42 ม.2 บ.ดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม089-6184075นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม147 หมู่ 17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ร้อยเอ็ด
นายคำมี พงษ์ศาสตร์54/1 บ้านปอภาร หมู่ที่ 6 ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด0817494523นายชวลิต นำภาประชาชนทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์ พลเยี่ยม220 หมู่ที่ 2 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 451100817080848เกษตรอำเภอโพนทองเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านหัวโนนนายประจันทร์ บุญเพ็ง 25/1 บ้านหัวโนน หมู่ที่ 2 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด0810588638นายชวลิต นำภาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านจานเตยหมู่ 5 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130นายทรงฤทธิ์ กัญญาคำหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ยโสธร
นายทวี เสนาพรม8 หมู่ 17 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร0878341395นายทวี เสนาพรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมถนนไชยกุมาร ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 351300-4579-9097ดร.ประยงค์ แก่นลาหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายทวี เสนาพรม8 หมู่ที่17 ต.กำแมด อ.กุดชุมประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านแสนนายพุทธา พิศสุวรรณ 86 หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร0804804518นายวินัย สมขาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม)80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 045795048,045795505นายวิจิตร บุญสูงกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
อำนาจเจริญ
นายพงศ์พันธ์ ศรีคะเณย์57/1 หมู่ที่ 6 บ้านดอนม่วง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญประชาชนทั่วไป
นายโทน แจ่มใสเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรผสมผสานปุ๋ยชีวภาพ41 ม. 6 บ.ฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ081-7092420สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายไพรัตน์ ตาลสมรส103 หมู่8 ต.ป่ากอ อ.ชานุมานประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บุรีรัมย์
นายนวล อินทสุขบ้านเลขที่ 18 บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 311700-4465-6382 , 08-6245-9095สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายบุญสวน แคนตะบ้านเลขที่ 26/2 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 3113008-1004-3206สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนทั่วไป
บ้านหนองตาเข้มหมู่ที่ 11 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3111008-9947-2093สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ / ผู้ใหญ่บ้าน นางชำเลือง แป้นรินทร์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายไพรัตน์ ชื่นศรี99 ม.7 บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 311500819664317เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มโคกตามีการเกษตรบ้านหนองสระ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000081993018นิวัติ ตังวัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง125 หมู่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110044-632101 / 044-712071 (รร.)สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
สุรินทร์
นายคำผุย แก้วคำ169 บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ 11 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์0878697680นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ 11 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์0844704305นายเสรือน ใสแจ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายพรชัย จงกฎ37 หมู่ 8 บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์0811415084นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ประชาชนทั่วไป
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาเลขที่ 44 หมู่ 2 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 322100-4471-2071นายศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยมหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสุวรรณ กันภัย78 หมู่ที่ 9 ต.สนม อ.สนมเกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน3 หมู่ที่4 บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ศรีสะเกษ
นายพูลจิตต์ กาลพัฒน์220 ม.10 บ้านภูคำ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110045-653072นายชาญวิทย์ ธานีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายบุญเพ็ง คำเลิศ95 หมู่ที่ 14 บ้านนาทุ่งพัฒนา ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3314008-62432013นายบุญเพ็ง คำเลิศประชาชนทั่วไป
บ้านหนองคู8 หมู่ที่ 11 บ้านหนองคู ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120089-2244435นายอนัน บุญประสิทธิ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นางทองสน พิลาดี258 หมู่ที่ 13 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140085-7697391นางทองสน พิลาดีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1360 ถ.รัตนวงษา ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 330000817908980 / 045-612366นางอัษฎาภรณ์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
อุบลราชธานี
ผลิตข้าวซ้อมมืออินทรีย์วัดป่ามณีรัตน์ บ้านคุ้ม หมู่ 4 ตำบล โคกสว่าง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี 34360 082-7569168,085-3133971,0899478466พระอาจารย์ อุเทน กลฺยาโณกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) หมู่ที่ ๔ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐๐๔๕-๘๕๓๖๔๐นายโกวิท บุญเฉลียว (ผอ.โรงเรียนบ้านคูเมืองฯ)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นางเกศแก้ว เข็มเพชร149 หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045-288136 มือถือ 081-9678551ประชาชนทั่วไป
บ้านสวนสนบ้านสวนสน หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350087-3775133นายนคร วงศ์กลมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายธีระชาติ ปลาทอง94 หมู่ 10 บ้านดอนหมู ตำบล ขามเปี้ย อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130081-0644745มงคลชัย มัทวาธิ เบอร์โทรศัพท์ 0819662534เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายคำดี สายแววบ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 2 บ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350082-1387519ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
วิสาหกิจชุมชนภูฝอยลมยางพาราธุรกิจขนาดย่อม
ราชบุรี
นายธรนิศ มุกติกานันทกุลบ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี086-7900479สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 0-3233-7103ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายไพบูลย์ เจริญผล บ้านเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านทับโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 0-3233-7103ประชาชนทั่วไป
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด125 ม.8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี081-8566129นายสรพหล นิติกาญจนาธุรกิจขนาดกลาง
นายอำพล เจริญวัน91 บ้านนาคอก หมู่ 4 ต.อ่างหิน จ.ราชบุรี 70140080-0221531เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านปู่เจริญ นายปรีชา เจติยวรรณ หมู่ที่ 12 หมู่บ้านปู่เจริญ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี086-7518134สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 0-3233-7103ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุงหมู่ 7 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032-720055/081-8243635นางสมทรง ไชยวัตหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นครปฐม
นายสมคิด ภาตินทุเลขที่ 578 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดตรีสุข ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140034282018 / 0871600939-ประชาชนทั่วไป
นายบุญมี สุขสถาพรเลิศ46/1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม0-3420-8847 , 086-1742488นายจเรย์ ราชชนนีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านสะแกราย 18 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000819322192นายสอาด มีดีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขที่ 92 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 731700-2441-9262 0-2441-9526 ต่อ 201 (081) 9135268นายสามารถ รอดสำราญ (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นนทบุรี
นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์เลขที่74/9 หมู่ที่3 บ้านบางรักน้อย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000081-3160805นายสงวน ฉิมสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรีประชาชนทั่วไป
กรมราชทัณฑ์222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี029673384นายพงษ์อภินันท์ จันกลิ่น 0817317353หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
นายทวี สีด่อน24 หมู่ 11 บ้านคลองบางไทร ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140086-103-8203นายชินวร วิไลพันธ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ.V.S.C อินเตอร์โปรดักส์ & ทูลลิ่ง จำกัด24/21-22 ม.2 วัดคลองตาคล้าย ต.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150081-9345429ประวิช ศรีวารีรินทร์ธุรกิจขนาดย่อม
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่19/4 หมู่ 5 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150086-3197584, 02-9223535นายชินวร วิไลพันธ์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บ.ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟูด จำกัด106 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000081-48993223ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ธุรกิจขนาดย่อม
ชุมชนบางรักน้อยหมู่ 3ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี08-1316-0805นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์ ผู้ประสานงานชุมชนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปทุมธานี
นายสนอง ขำประดิษฐ์23/2 หมู่ที่ 9 บ้านลำนำสามัคคี ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี02-955-9164 และ081 286-0229ประชาชนทั่วไป
บริษัท กุลวงศ์ จำกัด26/9 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215002-9945199 คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ธุรกิจขนาดกลาง
บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด48/29 ม.14 ถ.พหลโยธิน 47 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000055-321555/FAX 055-321788-90ดร.สมไทย วงษ์เจริญธุรกิจขนาดกลาง
บจก.ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น12/185 ม.7 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215002-9934699วรรัตน์ สารถวัลย์แพศย์ธุรกิจขนาดย่อม
ชุมชนบ้านคลองแขยดนายเรืองยศ พุกเงิน หมู่ที่ 6 บ้านคลองแขยด ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140081-9281-1067สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว 02-599-1067ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์เลขที่ 73/2 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 02-5994305/025994130นายสุรชัย ภิญโญชีพ (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
บริษัทกีวี และคมคม โปรดักส์ จำกัด522/231 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 1012002-2952976-9คุณดรุณรัตน์ กวินอนันต์ ธุรกิจขนาดกลาง
กรมการพัฒนาชุมชนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 1021002-141-6106สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 101200-2287-9600, 0-2286-3991-5หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
กรมพัฒนาที่ดิน2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 08-6344-3189 08-1701-8179 02-579-1385นางเบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุขหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด55 อาคารไบโอเฮาส์ ชั้น 7 ซอยพร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ022590990นายสมศักดิ์ อภิวิรุฬห์ทรัพย์ธุรกิจขนาดกลาง
บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด484 ถ.รัชดาภิเษก ซ.รัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์(ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ)ธุรกิจขนาดกลาง
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด729/150-152 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-6837322-3คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์(ประธานกรรมการ)ธุรกิจขนาดกลาง
กรมทรัพยากรน้ำ180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 1040002-2716280สำนักนโยบายและแผนทรัพยกรน้ำหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร469 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลด เขตดุสิต กทม 1030002-280-0180 ต่อ 2930 แฟกซ์ 02-2816374กองติดตามและประเมินผล (กตป.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถ.พระรามที่ 6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 104000-2271-8000 แฟกซ์ 0-2618-5755หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก99 หมู่ที่1 ถนนบางบอน5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 101500-2429-3740นายสมเกียรติ อังคุณีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.02-2770663อ.บุญทวี ชาวปากน้ำหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์818 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม. 1024002-375-2607 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-375-0357-8นายจำลอง เชยอักษรหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ง่วนสุนในนามบริษัทอาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด83/4 หมู่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015002-4681232, 02-4685611/Fax 02-4600901นายวิศิษฏ์ ลิ้มปะนะธุรกิจขนาดกลาง
ห.จ.ก.ไทคูณรีเสิร์ช แอนด์ดิเวลลอปเมนท์69 ซ.เจริญราษฎร์ 5 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร กทม 1012002-689-9149อดิชัย มธุรพจนากุลธุรกิจขนาดย่อม
บจก.เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น88,90,92 ซ.33 เฉลิมพระเกียรติฯ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กทม.1025002-7470007เฉลิมเกียรติ ทิพย์วรรณธุรกิจขนาดย่อม
นางสาวจารุภัทร จุลสำลี52/6 บ้านกลางสวน ซอยคลองหีบ34 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120081 5591657น.ส.เปรมศิริ นโรดมประชาชนทั่วไป
บ.แคลร์ อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด30 ซ.ชุลีพร ถ.สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ.กทม. 10110081-8554097จิรวรรณ สุวัณณาคารธุรกิจขนาดย่อม
บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มหาชน 503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400026426230 ต่อ 926นายถนิน ผลพูลธุรกิจขนาดใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ02280-3991-2นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-699-2777เสาวนีย์ ลิมมานนท์ธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัทเอสแอนด์เอส เรสซิเดนเชียล จำกัด195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 56 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 02-344-6666 ต่อ 3310นางสาวชนกพิมพ์ สุริยจันทร์ธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัดสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด 319 อาคารจัตุรัสจามรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1033002-202-8000นายพีระพงษ์ กลิ่นละออธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-335-4999นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)1858/87-90 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1026002-739-8000 ต่อ 8770คนึงนุช ทองประหยัด ธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด402 ม.4 102/2-3 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กทม. 1016002-4212688พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญาธุรกิจขนาดย่อม
กรมวิชาการเกษตรเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 1090002 940 6803 โทรสาร 02 561 4756กองแผนงานและวิชาการหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง
นายอรุณ นิลคุณ218 ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา ตำบลสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ105100- 2915-6056เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายปรีชา เหมกรณ์55 หมู่ 9 บ้านคลองสิบสาม ตำบลคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053008-9886-0983เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนเพชราวุธ พัน 22/661 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ08-7974-7728,0-2521-1190พ.ท.จักรชัย ศรีคชาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260081-8295866ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายไพโรจน์ ตัณฑิกุล220/111 บ้านสวนทิปโก้ ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ0-2922-3033ประชาชนทั่วไป
สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-771169 ,08-9771-8876นางเสาวลักษณ์ สุรประเสริฐหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสมทรง แสงตะวัน9/2 หมู่ที่ 4 บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม089-8297100นางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ประชาชนทั่วไป
บ้านคลองช่องหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม089-4135288นางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สมุทรสาคร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000034411717นางไพเราะ รอยตระถูล (พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง29/4 ม.4 บ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000081-9107957นายบุญเชิด โรจน์รุ่งประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านคลองปีกนกนายบุญเชิด โรจน์รุ่ง 29/4 ม.4 บ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000081-9107957นายบุญเชิด โรจน์รุ่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สมุทรปราการ
นายสังเวียน ฝักแคเล็ก2/2 ม.5 ต.เปร็ง อ.บางบ่อเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายวันชัย แย้มนภาบ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 บ้านเกาะพิจิตร ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540081-6650646นางกัญญา จุฑามณีประชาชนทั่วไป
บริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด82/2 ม.8 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1054002-750-6661-4/FAX 02-7507353คุณเสาวณีย์ธุรกิจขนาดกลาง
บ้านทะเลดาว2/10 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือ 30/36 ม.7 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1054002-7516854, 02-7518068 /FAX 02-7516853คุณอุดม ศรีมหาโชตะธุรกิจขนาดกลาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18/18 ถนนบางนาตราด กิโลเมตรที่ 18 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540023126300 ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชานนท์ธุรกิจขนาดใหญ่
กองโรงงานไฟฟ้าอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากองโรงงานไฟฟ้าอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์ 19/1 ม.11 ซ.จรุง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130087-7100324นิตยา ยิ้มละมัยธุรกิจขนาดย่อม
ชุมชนบางน้ำผึ้งนางสาวสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์ อบต.บางน้ำผึ้ง หมู่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310081-6165398นางกัญญา จุฑามณีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคารหมู่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1055002-3301124 โทรสาร 02-3137301นายแมน มั่นคง (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นครนายก
บ้านทุ่งกระโปรงบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก0854303194นายสมหมาย เกตุแก้วชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายไสว ศรียา44/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก037384093นายประพจน์ พุ่มศรีสวัสดิ์ประชาชนทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก79 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 260000-3731-1289นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายทองหล่อ แดงอร่าม359 ม.6 บ้านหนองยาง ต.ป่าขะ อ.บ้านนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ฉะเชิงเทรา
นายเชาว์ แก้วประสิทธิ์10/4 หมู่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า8019150429นายร่มไทร จินตกานนท์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายเลี่ยม บุตรจันทาบ้านนาสาน หมู่16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราประชาชนทั่วไป
บ้านอ่างตะแบกหมู่1 ต.ทุ่งพะรยา อ.สนามชัยเขตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110038-568168 ต่อ 1024 , 2003ผศ.อเนก เทพสุภรณ์กุล (อธิการบดี)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชลบุรี
นายตุ๋ย ลิ้มประเสริฐบ้านเลขที่ 32 ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านหนองข่า214/1หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี0817753789นายทำนนท์ แซ่ลี้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร114/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง081 7351403นายวิวัฒน์ ศัลยกำธรประชาชนทั่วไป
นายสมบัติ กาญจนา25 ม.6 ต.หนองพงษ์ อ.พานทองเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตะวันออกหมูหยอง91/70 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000081-8638837ปริดา แซ่อึ้งธุรกิจขนาดย่อม
ปราจีนบุรี
นายถวัลย์ จันทร์เพ็ญ57/1 หมู่ที่ 1 บ้านซ่ง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2511008-1233-2893นางนันธพร ทิพยาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายบุญสืบ เดชศร49 หมู่ที่ 5 บ้านสุขทวี ตำบลดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจนบุรี 25000086-1430995นางยุพา ชัยชาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรีประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านมาบเหียง หมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140089-0938632นายสนิท จำลอย ผู้ใหญ่บ้านบ้านมาบเหียงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จำกัด338 ถ.สุวรรณศรี ต.สระแก้ว อ.เมือง.สระแก้ว 27000037-242972นวพล ขอมดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
นายชื่น ศรีกระหวัน68 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 270000871285235ประชาชนทั่วไป
บ้านคลองทรายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 270000811604917นางธนมาศ เผือกสีสุขชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายสมชาย บุญปัญญา12 หมู่6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูงสนง.จ.สระแก้วประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายชื่น ศรีกะหวันเกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ29 หมู่ 4 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000086-8177375นายปราโมทย์ อัมรักษ์ (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ระยอง
นายฉัน บุญเกิด72/2 ม.8 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 2117008-51038957สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์บ้านเลขที่ 322/1 หมู่ที่ 8 ตำบล สองสลึง อ.แกลง จ. ระยอง081-9822404นางสุภาณี อุสตัสประชาชนทั่วไป
บ้านหนองเสม็ดแดง หมู่ที่ 9 ตำบล คลองปูน อ.แกลง จ. ระยองนางสุภาณี อุสตัสชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่ายเลขที่ 241/1 หมู่ 2 ถนนอาทิตย์ประดิษย์ฐาน ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-868857ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอบ้านค่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
จันทบุรี
นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง3/36 ซอย 6 ม.8 บ้านคลองน้ำเป็น ถนนไทยรักมิตร-ชากเวช ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210089-8312795นางกชพรรณ จริยธรรมประชาชนทั่วไป
จ.อ.ชาตินิยม ศรสูงเนิน92 ม.4 บ้านทรัพย์เจริญ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 2218008-9013-5610นายสุชาติ รักษ์แก้วประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
บ.จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด27/4 ม.15 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130039-499679จิรัฏฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยาธุรกิจขนาดย่อม
นายชลอ บุระณะ53/2 ม.2 บ.ตะปอนใหญ่ ต.ตะปอน อ.ขลุงเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านชำปลาไหล นายพรเทพ สายพานิช เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2212008-6309-3562 , 0-3943-2597นางปาริชาติ ทองคำเจริญชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี1049/6 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000039-312601 โทรสาร.039-332109นายกมล ริมคีรี (ปศุสัตว์จังหวัด)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ตราด
นายปฏิพัฒน์ ไชยเพชร85 ม.7 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด0811570700นายปรีชา กลีบสุขเกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านคันนาหมู่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดนางอุไร เกตุทัพชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายบัณฑิต กูลพฤกษี230/1 หมู่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด0890986075นางอุไร เกตุทัพประชาชนทั่วไป
นายเอี่ยมสูน โชติศรีลือชา14 หมู่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด039-511221นางสาวสุมาลี สิทธิศักดิ์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำหมู่ 10 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000039-520226นายเอนก ทองลอย (หัวหน้าเรือนจำเขาระกำ)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
เพชรบุรี
สำรอง แตงพลับ69/1 ม.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายเสกสรรค์ สะอาดนัก556 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี089-0537127นายประไพ สุขอนันต์ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
จ่าเอกเขียน สร้อยสม999/22 บ้านรวมใจพัฒนา ถนนคลองชลประทาน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี089-9138721นายประไพ สุขอนันต์ประชาชนทั่วไป
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน56/1 ม. 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120089-5151128รัศมี มีดาธุรกิจขนาดย่อม
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง87 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170032465171นายกฤช กระแสร์ทิพย์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
บ้านน้ำทรัพย์46 หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี089-8372535นายชูชาติ วรรณขำ/นายประไพ สุขอนันต์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ประจวบคีรีขันธ์
สมชาติ โพธิ์ศรีทอง64/2 ม.11 บ้านทุ่งพุฒิ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130032-556187สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่บ้านหนองจอกหมู่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายเอี่ยม แสนสบายบ้านเลขที่ 159/4 หมู่ที่ 9 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์083-3167935นายพงศ์ศักดิ์ เมืองดีประชาชนทั่วไป
บ้านทุ่งพุฒิหมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130086-1679438(สมชาติ โพธิ์ศรีทอง)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มนิคม บาติก. จ.ประจวบคีรีขันธ์10 ม.7 ต.อ่างน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210089-1711109สมใจ แซ่ลิ้มธุรกิจขนาดย่อม
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอสามร้อยยอดหมู่ 8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 032-684204 โทรสาร.032-684204นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง (ผอ.)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชุมพร
นายฉลองชาติ ยังปักษี120 หมู่ 15 บ้านเทพวังทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140089-5948439สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรประชาชนทั่วไป
นายนิยม ขาวศรี 12/1 หมู่ 6 บ้านสามล้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140089-2886698สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
กลุ่มทำนาบ้านกลางนาม.5 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร083-2802654นายประยูร เมืองนาโพธิ์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายวิจิตร ขาวสง่าเกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านคลองเรือหมู่9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร089-9716478ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ระนอง
นายมนัส วรพันธ์72/3 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 8500008-4061-1379สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านบางแก้วน้อย นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว บ้านเลที่ 11/1 หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130081-7281-613สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สุราษฎร์ธานี
นายจำเนียร ศรีจันทร์88 หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210087-272-3675นางสาวจารุณี บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 077-272-558ประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านย่านยูงชุมชนบ้านย่านยูง หมู่ที่9 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา71 ม.5 ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 84110081-7876490, 077-228-471นางประสงค์ หีตอนันต์ ประธานกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม
โรงเรียนเสวียดวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก135 หมูที่ 8 ถนน ควนรา-วิภาวดี ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841500-7746-1335นายมนตรี จันทรัตน์(ผอ.โรงเรียนฯ)หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
พังงา
ชุมชนบ้านตีนเป็ดบ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา -นายแสงอาภรณ์ สงคงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายประเสริฐ ณ นคร12/2 ม.5 บ้านปากด่าน ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา087-3812636นายณัฐรณ แก้ววิชิตเกษตรกรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนอ่าวมะม่วงโรงเรียนอ่าวมะม่วง ม.1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000076-490112นายณรงค์เดช ระถะการหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหลรวมใจ29 ม.3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130076-444033ถาวร เจริญภักตร์ธุรกิจขนาดย่อม
นายสมพงษ์ พรผลบ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา089-5938193นางปราณี รัตนประยูรประชาชนทั่วไป
กระบี่
เทศบาลตำบลปลายพระยา122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160075-687141 ต่อ 111นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสงวน มงคลศรีพันธ์เลิศบ้านเขากลม หมู่7 ต.หนองทะเล จังหวัดกระบี่ประชาชนทั่วไป
บ้านป่าใหม่บ้านป่าใหม่ หมู่3 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ภูเก็ต
ชุมชนบ้านบางโรงหมู่ที่ 3 บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต081-8922904นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายจำรัส ภูมิถาวร9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต0-7624-0486 , 085-4290020นางจันทร์วลัย อ่อนจันทร์(083-5916895)ประชาชนทั่วไป
บจ.เดอะแคชชูวี่ื ภูเก็ต (ประเทศไทย)ธุรกิจขนาดย่อม
บ. พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด108/1 ม.5 เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000089-8711417ปพณวัฒน์ ฉินเจนทรัพย์ธุรกิจขนาดย่อม
นครศรีธรรมราช
นายธีระนิตย์ เรืองจรัส95 บ้านด่านไผ่งา ตำบบช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช0-7548-6626กรกนก ณะดำ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรทฤษฎีใหม่
บ้านบ่อน้ำซับ บ้านบ่อน้ำซับ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศร๊ธรรมราช075-356-543นางชะอ้อน จูเมฆาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายช่วง สิงโหพลบ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช075-356-543นางชะอ้อน จูเมฆาประชาชนทั่วไป
กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้100/5 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000081-4765212ลำยองธุรกิจขนาดย่อม
กลุ่มผลิตส้มโอบ้านบางดุก39 ม.15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330089-6054388บุญเทือง คำนึงธุรกิจขนาดย่อม
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่422กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 หมู่ 7 ถ.ท่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110075-411222หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ตรัง
เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง93 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 921900-7557-2080นายสง่า ศุภรักษ์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง โทรศัพท์ 081-6078120หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด8 หมู่8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140075-280200-4*157,086-4767361คุณสบโชค วัฒนกิจ ((จัดการส่วนระบบคุณภาพ)ธุรกิจขนาดกลาง
บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด168 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง081-3977650คุณมานิต วงษ์สุรีย์วัตน์ (ผู้จัดการ)ธุรกิจขนาดกลาง
นายไม ไกรสุทธ์6 หมู่2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประชาชนทั่วไป
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะพานยางบ้านสะพานยาง หมู่7 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จังหวัดตรังชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายสมนึก ทองปรุง52 หมู่ที่ 5 บ้านนาเหนือ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110081-1781431นางวีณา คงแคล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเกษตรกรทฤษฎีใหม่
พัทลุง
นายบุญชู เพชรรักษ์บ้านเลขที่ 23 หมู่ท่ 5 บ้านนาทราย ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 0866534047นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ประชาชนทั่วไป
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดบ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ถนน แม่ขรี-ตะโหมด ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง074-632340นางสาววินิตา อธิไภรินกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้านป่าพงศ์นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ บ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง0849650641นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายเฉลิม เรืองเพ็งบ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 3 บ้าน วังยาว ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93190089-9770783นางสาววินิตา อธิไภรินเกษตรกรทฤษฎีใหม่
สตูล
นายบุญช่วย เรืองเดช112 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายสอและ หมาดปันจอร์ เลขที่ 179 หมู่ที่ 2 บ้านเขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดนจังหวัดสตูล080- 0680811น.ส.สุวรรณี รัตนโกศล ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นางฮาหวา สินเจริญ238 หมู่ที่ 4 บ้านปาล์ม 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล086 - 2855937นายสมชาย สุวรรณโณประชาชนทั่วไป
ชุมชนตำบลเกตรีนายกรียา อาดำ หมู่ที่ 3 บ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล086 - 2953725น.ส.ญานินท์ หงส์วรานนท์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สงขลา
วิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงสมุนไพรตำมือ50 ม.5 เทศบาล 14 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120074-297300จริยา หมีดาดธุรกิจขนาดย่อม
นายชิต ขวัญคำ5/1 หมู่3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาประชาชนทั่วไป
บ้านนางเหล้าบ้านนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา074-304005นายนิศ ชูแสงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด 214 ม.3 ต.อิงใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260081-8971517วิภาษ ทัศวกธุรกิจขนาดย่อม
องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้ามองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 146 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110074-375100นายนิธิ พันธุ์มณีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นายสมปอง ฉิมดำ30 ม.1 บ.หัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด 089-4624755เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปัตตานี
นายอิสมาแอ วายะบ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 บ้านปาแดปาลัส ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 9414008-9297-5408นางสาวจริยา ไชยประสิทธิ์ 0-7333-6547-8เกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายจรัล แดงกระจ่าง60/4 ม.1 ต. นาเกตุ อ.โคกโพธ์ สนง.ปัตตานีประชาชนทั่วไป
ชุมชนบ้านทุ่งคา ม.1 ต. ปิยามุมัง อ.ยะหรั่ง สนง.ปัตตานีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนปัตตานีศาลากลาง ถนนเดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000073-336334หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
กลุ่มปลาสัมสูตรโบราณ บ้านปลักปรือบ้านเลขที่ 13/5 หมู่ที่1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี086-2915614นางวรรณี จุลบุตรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ยะลา
กลุ่มชุมชนปิยมิตร 3สำนักงานจังหวัดยะลาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นายกำพล พรหมรังสำนักงานจังหวัดยะลาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
นายสนิท รัตนซ้อนสำนักงานจังหวัดยะลาประชาชนทั่วไป
นายพินัย แก้วจันทร์72/3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000073-270055 , 081-3885161นายสมศักดิ์ นามตาปีเกษตรกรทฤษฎีใหม่
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา101 หมู่ที่ 1 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150073-297025หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
นราธิวาส
นายสมโชค สำราญเลขที่ 224/1 หมู่ 6 บ้านวัดใหม่ ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110073-583141, 089-5982788นายรอซือดี สะมาแอเกษตรกรทฤษฎีใหม่
นายรอมือลี บือราเฮง30 หมู่ที่ 8 บ้านบือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 962200811894861นายธีรวัฒน์ เครือพิชยะการกุลประชาชนทั่วไป
นางคอสหม๊ะ แลแมแน125 หมู่ที่ 1 บ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 962200892951198นายธีรวัฒน์ เครือพิชยะการกุลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
โรงเรียนบ้านกูบูโรงเรียนบ้านกูบู หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 Tel./Fax. 073641044โกวิทย์ อุบลรัตน์หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
ชุมชนบ้านทุ่งคาหมู่ที่ 8 บ้านละหาร 2 ตำบลละหาร จังหวัดนราธิวาส 961800840672177นางกิตติมา กิติบุญญาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
78 ทำเนียบรัฐบาล รร.จปร. (เดิม) อาคาร 1
ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-6193-200