รายงานผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ครั้งที่ 2  

ประเภท   มีผู้ได้รับรางวัลรวม   75  ราย
ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จังหวัดรางวัล
ประชาชนทั่วไป
นายวีระพันธุ์ ชุ่มจิตร50/1 บ ห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง อ.เมืองนายศรชัย อินตะเทพแม่ฮ่องสอนเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางธิดา สุขสมบ้านเลขที่ 361 หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่081-9802205เชียงใหม่เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายแปลก เดชะบุญบ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 5711008-9838-3421เชียงรายเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญมี ขัดกันทะบ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา081-2870889พะเยาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายศรีวรรณ สอนดี11 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง0-5485-6117, 08 6314 3826ลำปางเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสุรัตน์ รุกขรัตน์41/2 หมู่ 9 บ้านห้วยแหนพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 E-mail rukkarat@thaimail.com053-536145/084-1540992ลำพูนเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายมนูญ วงศ์อรินทร์เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 086-1835329แพร่โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
นายสามารถ ณ ราชบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 บ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160081-884-7479น่านเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางเบญจมาศ แก้วพวงบ้านเลขที่193 หมู่3 บ้านวาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 055-807093,084-8146856ตากเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางเสวย ภู่เอี่ยมบ้านเลขที่ 74/1 บ้านนากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6411008-7208-9010สุโขทัยเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางอัมพวัน แดงกองโค33/2 หมู่ 11 บ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 089-6431142อุตรดิตถ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายทองปาน เผ่าโสภา163 หมู่ที่ 14 บ้านหนองปลวก ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 6514008-6206-3680พิษณุโลกเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายพรชัย สมบูรณ์ดี49 หมู่ที่6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลานกำแพงเพชรเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายอุทร ฐานผดุง148 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร0848217254พิจิตรเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ม.13 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก056-711405เพชรบูรณ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรีบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ๔๒๑๙๐๐๘-๖๒๒๐-๖๓๒๓เลยเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายอำพร ทองเลี่ยมบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 12 บ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180087-2512627ชัยภูมิเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายคำมา เมืองคู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร ๐-๔๒๓๑-๑๕๐๑๐๘๑-๘๔๘๓๘๒หนองบัวลำภูเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสุนัน เผ้าหอม122 หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น081-1868617ขอนแก่นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ102 หมู่ึ7 บ้านโนนทอง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41000086-2214394อุดรธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายคำพันธ์ เหล่าพลบ้านเลขที่ 121 หมู่ที่2 บ้านหนองควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120083-3467477หนองคายเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายหมุน ถิ่นราชหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์สกลนครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสุรสิทธิ์ นินทรา98 หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110087-2322128นครพนมเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายชัยพล สุวรรณปิยการ201 หมู่ที่5 บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000085-2860668กาฬสินธ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายมาโนช โพธิ์เมือง73 ม.5 บ้านโนนน้ำคำ ต.หนองสูงเหนือ อ หนองสูง08-2842-2398มุกดาหารโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
นายประสิทธิ์ ต่ายทองบ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 6100008-4817-0256อุทัยธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสุพจน์ โคมณี33บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จ่าเอก สมบัติ วิสูตรพันธ์121 หมู่1 บ้านดอนสมัครรัก ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท056 401 132 /087 2098138ชัยนาทเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายเฉลียว คล้ายเพ็ชร327 หมู่ที่5 บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 086-1639002กาญจนบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางฉลวย เชิดฉันท์9 หมู่ที่8 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายณรงค์ วิมา32/1 หมู่ 4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110084-0127306สิงห์บุรีโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
นางนงนุช คำคงสำนักงานจังหวัดอ่างทองอ่างทองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญธรรม รังเซ็นบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 บ้านพุแว้ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250087 - 1217576ลพบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญลือ เต้าแก้ว 16 หมู่7 ต.หนองใน อ.เมืองสระบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบำรุง คำอยู่39 หมู่ 2 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131400892413090อยุธยาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นายสงบ หาญกล้า18 หมู่ 5 บ้านดอนตะหนิน ต.หนองค่าย อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา089-9481827นครราชสีมาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์บ้านเลขท่ 52 หม่ท่ 3 ตำบลก่ทอง อำเภอเชียงยืน043-988028มหาสารคามเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายคำมี พงษ์ศาสตร์54/1 บ้านปอภาร หมู่ที่ 6 ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด0817494523ร้อยเอ็ดเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายทวี เสนาพรม8 หมู่ที่17 ต.กำแมด อ.กุดชุมยโสธรเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญสวน แคนตะบ้านเลขที่ 26/2 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 3113008-1004-3206บุรีรัมย์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายพรชัย จงกฎ37 หมู่ 8 บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์0811415084สุรินทร์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญเพ็ง คำเลิศ95 หมู่ที่ 14 บ้านนาทุ่งพัฒนา ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3314008-62432013ศรีสะเกษเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางเกศแก้ว เข็มเพชร149 หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045-288136 มือถือ 081-9678551อุบลราชธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายไพบูลย์ เจริญผล บ้านเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านทับโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี-ราชบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสมคิด ภาตินทุเลขที่ 578 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดตรีสุข ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140034282018 / 0871600939นครปฐมเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์เลขที่74/9 หมู่ที่3 บ้านบางรักน้อย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000081-3160805นนทบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสนอง ขำประดิษฐ์23/2 หมู่ที่ 9 บ้านลำนำสามัคคี ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี02-955-9164 และ081 286-0229ปทุมธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายไพโรจน์ ตัณฑิกุล220/111 บ้านสวนทิปโก้ ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ0-2922-3033กรุงเทพมหานครถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นางสาวจารุภัทร จุลสำลี52/6 บ้านกลางสวน ซอยคลองหีบ34 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120081 5591657กรุงเทพมหานครโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
ฮุยเม้ง แซ่ส่ง4/334 ซอยบางบอน16 ถนนบางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-4155771, 089-0744771กรุงเทพมหานครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสมทรง แสงตะวัน9/2 หมู่ที่ 4 บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม089-8297100สมุทรสงครามเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง29/4 ม.4 บ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000081-9107957สมุทรสาครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายวันชัย แย้มนภาบ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 บ้านเกาะพิจิตร ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540081-6650646สมุทรปราการเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายไสว ศรียา44/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก037384093นครนายกเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายเลี่ยม บุตรจันทาบ้านนาสาน หมู่16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญสืบ เดชศร49 หมู่ที่ 5 บ้านสุขทวี ตำบลดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจนบุรี 25000086-1430995ปราจีนบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายชื่น ศรีกระหวัน68 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 270000871285235สระแก้วเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์บ้านเลขที่ 322/1 หมู่ที่ 8 ตำบล สองสลึง อ.แกลง จ. ระยอง081-9822404ระยองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง3/36 ซอย 6 ม.8 บ้านคลองน้ำเป็น ถนนไทยรักมิตร-ชากเวช ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210089-8312795จันทบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบัณฑิต กูลพฤกษี230/1 หมู่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด0890986075ตราดเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
จ่าเอกเขียน สร้อยสม999/22 บ้านรวมใจพัฒนา ถนนคลองชลประทาน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี089-9138721เพชรบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายเอี่ยม แสนสบายบ้านเลขที่ 159/4 หมู่ที่ 9 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์083-3167935ประจวบคีรีขันธ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายฉลองชาติ ยังปักษี120 หมู่ 15 บ้านเทพวังทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140089-5948439ชุมพรโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
นายมนัส วรพันธ์72/3 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 8500008-4061-1379ระนองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายจำเนียร ศรีจันทร์88 หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210087-272-3675สุราษฎร์ธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสมพงษ์ พรผลบ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา089-5938193พังงาถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสงวน มงคลศรีพันธ์เลิศบ้านเขากลม หมู่7 ต.หนองทะเล จังหวัดกระบี่กระบี่เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายจำรัส ภูมิถาวร9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต0-7624-0486 , 085-4290020ภูเก็ตเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายช่วง สิงโหพลบ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช075-356-543นครศรีธรรมราชเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายไม ไกรสุทธ์6 หมู่2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังตรังเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายบุญชู เพชรรักษ์บ้านเลขที่ 23 หมู่ท่ 5 บ้านนาทราย ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 0866534047พัทลุงเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นางฮาหวา สินเจริญ238 หมู่ที่ 4 บ้านปาล์ม 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล086 - 2855937สตูลเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายชิต ขวัญคำ5/1 หมู่3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสงขลาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายจรัล แดงกระจ่าง60/4 ม.1 ต. นาเกตุ อ.โคกโพธ์ ปัตตานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
นายสนิท รัตนซ้อนสำนักงานจังหวัดยะลายะลาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
78 ทำเนียบรัฐบาล รร.จปร. (เดิม) อาคาร 1
ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-6193-200