รายงานผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ครั้งที่ 2  

ประเภท   มีผู้ได้รับรางวัลรวม   78  ราย
ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จังหวัดรางวัล
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านแม่เตี๋ยต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อยนายศรชัย อินตะเทพแม่ฮ่องสอนเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านดงหาดนาค นายถนอม คำมาวัน บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่053-112647เชียงใหม่เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านสันกอตาลนายอภิชิต จินะธรรม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันกอตาล หมู่ที่5 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5712008-9636-1610เชียงรายเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา089-5600425พะเยาถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บ้านร่องเคาะม. 9 บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 5214008 4369 7481ลำปางเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา48 หมู่ 6 บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน053-006222/053-507257/089-2652714ลำพูนเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านเวียงตั้งหมู่ที่5 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่แพร่เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านพญาแก้วนายสมรรถพล ขอดเตชะ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160086-919-9119น่านเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านแม่ระวานนายพงศ์สิริ นนทะชัย บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130 085-7310830ตากเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านหนองแสงชุมนายระเด่น ทัศนา บ้านเลขที่ 34 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6411008-7850-7490สุโขทัยเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านเสี้ยวนายอมร ศรีคำ หมู่ 1 บ้านเสี้ยว ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 084-8132436อุตรดิตถ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านกระน้อยนายสมพงษ์ อ้นชาวนา 46/2 หมู่ที่2 บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 08-6206-4915, 08-9437-5924พิษณุโลกเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านนาป่าแดงหมู่ที่1 ต.ดุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย081-039-8686กำแพงเพชรโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
ชุมชนบ้านหนองจิกสี บ้านหนองจิกสี หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130086-0541698พิจิตรเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านวังไทรทองม.1 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง056-711405เพชรบูรณ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านดงน้อย นายพินิจ ชัยชนะ บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๔ บ้านดงน้อย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ๔๒๒๔๐๐๘-๔๙๕๗-๖๐๖๕เลยเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านขามบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ081-9767182ชัยภูมิโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
ชุมชนบ้านโนนม่วงน้อย นายสนั่น พาพวย บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร ๐-๔๒๓๑-๑๕๐๑๐๘๐-๑๗๖๑๙๘๗หนองบัวลำภูเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านโคกไม้งาม368 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220082-4598611ขอนแก่นเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านกุดอีเฒ่า นายธงชัย สิทธิโชติ เลขที่ 193 หมู่ที่ 2 บ้านกุดอีเฒ่า ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230086-8594451อุดรธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านเจริญสามัคคี นายใหม จอดนอก บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่10 บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140087-2228407หนองคายเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านเหล่าหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านท่าเรือหมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม081-9753378นครพนมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชุมชนบ้านหนองห้าง นายเสถียร จันศิริสา 93/1 หมู่ที่6 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 461100862287343กาฬสินธ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านภู74 หมู่ 1 บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160042-642626, 087-2301599, 081-0474218มุกดาหารเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านหัวแหลมนายบุญเลิศ ซังบินบ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 6100008-9856-1142อุทัยธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านเขาแหลมบ้านเขาแหลม หมู่ที่7 ตำบลแม่เปิบ จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านสะพานหินบ้านสะพานหิน หมู่ที่1 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท08 7845 8353ชัยนาทเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
หมู่บ้านท่าไม้ยาว บ้านท่าไม้ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี081-7927893กาญจนบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านวังฆ้องบ้านวังฆ้อง หมู่ที่3 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านวังกะจับบ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150086-0450942สิงห์บุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
หมู่บ้านหนอง33 หมู่ 3 บ้านหนอง ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120089-9026781อ่างทองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 081-9945028ลพบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านคลองหัวช้างหมู่ที่ 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดงสระบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
หมู่บ้านบ้านแคหมู่บ้านบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหนองบัว36/1 หมู่ที่1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว081-6402830นครราชสีมาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านดอนมันหมู่ที่ 13 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย0878593081มหาสารคามเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านหัวโนนนายประจันทร์ บุญเพ็ง 25/1 บ้านหัวโนน หมู่ที่ 2 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด0810588638ร้อยเอ็ดเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านแสนนายพุทธา พิศสุวรรณ 86 หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร0804804518ยโสธรเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพานอำนาจเจริญเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหนองตาเข้มหมู่ที่ 11 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3111008-9947-2093บุรีรัมย์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ 11 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์0844704305สุรินทร์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหนองคู8 หมู่ที่ 11 บ้านหนองคู ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120089-2244435ศรีสะเกษเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านสวนสนบ้านสวนสน หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350087-3775133อุบลราชธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านปู่เจริญ นายปรีชา เจติยวรรณ หมู่ที่ 12 หมู่บ้านปู่เจริญ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี086-7518134ราชบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านสะแกราย 18 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000819322192นครปฐมเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบางรักน้อยหมู่ 3ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี08-1316-0805นนทบุรีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชุมชนบ้านคลองแขยดนายเรืองยศ พุกเงิน หมู่ที่ 6 บ้านคลองแขยด ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140081-9281-1067ปทุมธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนเพชราวุธ พัน 22/661 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ08-7974-7728,0-2521-1190กรุงเทพมหานครถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260081-8295866กรุงเทพมหานครโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
ชุมชนวัดไชยทิศซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.02-8644148 082-0088104กรุงเทพมหานครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านคลองช่องหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม089-4135288สมุทรสงครามเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านคลองปีกนกนายบุญเชิด โรจน์รุ่ง 29/4 ม.4 บ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000081-9107957สมุทรสาครเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบางน้ำผึ้งนางสาวสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์ อบต.บางน้ำผึ้ง หมู่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310081-6165398สมุทรปราการเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านทุ่งกระโปรงบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก0854303194นครนายกเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านอ่างตะแบกหมู่1 ต.ทุ่งพะรยา อ.สนามชัยเขตฉะเชิงเทราเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหนองข่า214/1หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี0817753789ชลบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านมาบเหียง หมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140089-0938632ปราจีนบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านคลองทรายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 270000811604917สระแก้วเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านหนองเสม็ดแดง หมู่ที่ 9 ตำบล คลองปูน อ.แกลง จ. ระยองระยองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านชำปลาไหล นายพรเทพ สายพานิช เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2212008-6309-3562 , 0-3943-2597จันทบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านคันนาหมู่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดตราดโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
บ้านน้ำทรัพย์46 หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี089-8372535เพชรบุรีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านทุ่งพุฒิหมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130086-1679438(สมชาติ โพธิ์ศรีทอง)ประจวบคีรีขันธ์เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านคลองเรือหมู่9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร089-9716478ชุมพรโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
ชุมชนบ้านบางแก้วน้อย นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว บ้านเลที่ 11/1 หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130081-7281-613ระนองเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านย่านยูงชุมชนบ้านย่านยูง หมู่ที่9 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านตีนเป็ดบ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา -พังงาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านป่าใหม่บ้านป่าใหม่ หมู่3 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่กระบี่เกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านบางโรงหมู่ที่ 3 บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต081-8922904ภูเก็ตถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
บ้านบ่อน้ำซับ บ้านบ่อน้ำซับ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศร๊ธรรมราช075-356-543นครศรีธรรมราชเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะพานยางบ้านสะพานยาง หมู่7 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จังหวัดตรังตรังเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านป่าพงศ์นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ บ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง0849650641พัทลุงเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนตำบลเกตรีนายกรียา อาดำ หมู่ที่ 3 บ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล086 - 2953725สตูลเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
บ้านนางเหล้าบ้านนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา074-304005สงขลาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านทุ่งคา ม.1 ต. ปิยามุมัง อ.ยะหรั่ง ปัตตานีเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
กลุ่มชุมชนปิยมิตร 3สำนักงานจังหวัดยะลายะลาเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.
ชุมชนบ้านทุ่งคาหมู่ที่ 8 บ้านละหาร 2 ตำบลละหาร จังหวัดนราธิวาส 961800840672177นราธิวาสเกียรติบัตรสำนักงาน กปร.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
78 ทำเนียบรัฐบาล รร.จปร. (เดิม) อาคาร 1
ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-6193-200