แบบสอบถาม
เรื่องความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา"

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ-นามสกุล(*)
  อายุ 

  หน่วยงานที่สังกัด

  ตำแหน่งเดิม (ก่อนการฝึกอบรม)

  ตำแหน่งใหม่ คือ
  ระยะเวลา 

  ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการอบรม
 • 1.ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
 • 2.หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม
 • 1.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในงานประจำตามปกติ
 • 2.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
 • 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปขยายงานเดิมไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่/พื้นที่ใหม่
 • 4.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนโครงการ/กิจกรรมใหม่
 • 5.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทำงานหรือการพัฒนา
 • 6.สามารถนำความรู้ที่ได้มาส่งเสริมในส่วนของการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายใหม่
 • 7.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้ผู้สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
 • 8.สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน”
 • 9.สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “แนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 • 10.สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”
 • 11.สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”
 • 12.สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
 • 13.การศึกษาดูงานและการจัดทำรายงาน
 • 14.ท่านได้รับประโยชน์หลังจากเข้ารับการอบรม อยู่ในระดับใด
 • 15.ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น