แบบสอบถาม
เรื่องความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา"

 • ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ-นามสกุล(*)
  อายุ 

  ที่อยู่
  บ้านเลขที่ 
  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 

       
  ตำบล 
  อำเภอ 
  จังหวัด 

  ระดับการศึกษา

  อาชีพ

  รายได้ครัวเรือน (บาท/ปี)

  หลักสูตรการอบรม
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการอบรม
 • 1.ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
 • 2.หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม
 • 1.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 2.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ลดรายจ่าย/มีรายได้เพิ่มขึ้น
 • 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น/มีคุณภาพมากขึ้น
 • 4.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม
 • 5.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่/ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ
 • 6.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
 • 7.สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • 8.ท่านได้รับประโยชน์หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับใด
 • 9.ข้อเสนอแนะ