แบบสอบถาม
เรื่อง ความสำเร็จของการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ สู่พื้นที่โดยรอบ

 • ผ่านศูนย์ศึกษาฯ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 • หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม(*)
  ช่วงเวลา 

  ชื่อ-นามสกุล(*)
  อายุ 

  ที่อยู่
  บ้านเลขที่ 
  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 

       
  ตำบล 
  อำเภอ 
  จังหวัด 

  ระดับการศึกษา

  อาชีพ


  รายได้ครัวเรือน (บาท/ปี)

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการอบรม
 • 1.ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
 • 2.หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม
 • 1.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • 2.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง
 • 3.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น/มีคุณภาพมากขึ้น
 • 4.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 • 5.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ช่วยลดการใช้แรงงาน
 • 6.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงาน
 • 7.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม
 • 8.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจได้
 • 9.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวลดต้นทุนการผลิต
 • 10.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวลดรายจ่าย/มีรายได้มากขึ้น
 • 11.ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • 12.ข้อเสนอแนะ