แบบสำรวจ
ความพึงพอใจการจัดงานนิทรรศการ สำนักงาน กปร.

 • เรื่อง
ข้อมูลส่วนตัว
 • อาชีพ

  ที่อยู่

  ท่านทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากสื่อใด
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ
 • 1.ความรู้ที่ได้รับจากการจัดนิทรรศการ
 • 2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
 • 3.การให้ข้อมูล / ตอบข้อซักถาม / การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
 • 4.ความพร้อมของสถานที่ในการจัดนิทรรศการ
 • 5.ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสม
 • 6.ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดงานครั้งนี้
 • 7.ข้อเสนอแนะ