Click for detail!
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วพร.) รุ่นที่ ๓
  

 ข่าว พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
 
  
 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก
 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗
 พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการประชุมคณะทำงานฯ ศูนย์ศึกษาฯ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2557
 เลขาธิการ ลปร. นำคณะนบร.ท.1 ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
GES Survey Online
GES Survey Online
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
facebook สำนักงาน กปร.
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<กรกฎาคม 2557>>>
27 123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031   
32       

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ