Click for detail!
ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ->การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ----- โครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคมถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ->การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ------ หนังสือประทับตราของ ก.พ. เรื่องเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ->การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลังความรู้ > บทความและคำบรรยาย

Print  ExportPDF
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
 

 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ