Click for detail!
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ----สามารถดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ > การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลังความรู้ > บทความและคำบรรยาย

Print  ExportPDF
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
 

 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ