Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

สารคดีเทิดพระเกียรติ > สื่อวิทยุ

 
 พระมหาชนกแห่งแผ่นดิน
ความยาว : 5.03 นาที
Download Download
 ปิรามิดหัวกลับ
ความยาว : 5:13 นาที
Download Download
 เขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความยาว : 5.05 นาที
Download Download
 อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความยาว : 05:20 นาที
Download Download
 ดินทำงานแล้วที่เขาหินซ้อน
ความยาว : 5:11 นาที
Download Download
 ทำเสียก่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
ความยาว : 5.02 นาที
Download Download
 พัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักของภูมิสังคม
ความยาว : 4:55 นาที
Download Download
 องค์ต้นแบบของการทำงานเพื่อประชาชน
ความยาว : 5.07 นาที
Download Download
 ทรงงานตามหลักวิชาการ
ความยาว : 5.08 นาที
Download Download
 พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพื้นฐานเดิมของสังคม
ความยาว : 5:16 นาที
Download Download
 พร้อมจะเผชิญปัญหา
ความยาว : 4.56 นาที
Download Download
 ปีแห่งศิริมงคลปวงชนชาวไทย
ความยาว : 5:27 นาที
Download Download
Page 1 of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 Go To 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ