Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 

แถลงข่าว
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ห้อง Queen’s Park ๑ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท

                สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) แถลงข่าว การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา   ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสุ่ปวงประชา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๖๐ ปี อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนา และผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนาที่จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สามารถเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง สังคม องค์กร ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ให้สามารถเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทั้งในกลุ่มของเยาวชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  พร้อมกับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในโอกาสนี้ด้วย อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป 

                โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ ต้นแบบการพัฒนา หลักการทรงงาน เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้สร้างความสำเร็จและความสุขให้แก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ ต้นแบบการพัฒนา หลักการทรงงาน เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้สร้างความสำเร็จและความสุขให้แก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศถึง ๖ แห่ง และการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จทั้งในส่วนของเกษตรกร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ตลอดรวมถึงโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่นมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยได้นำมารวบรวมและร้อยเรียงจัดทำสื่อในการเผยแพร่ที่สามารถ อ่าน ฟัง ชม และสัมผัสได้อย่างครบถ้วน ในรูปของหนังสือทางวิชาการ และการ์ตูน โปสเตอร์ สารคดีโทรทัศน์และวิทยุ เว็บไซต์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หน่วยงานที่ดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเป็นการบูรณาการเว็บไซต์ของทุกองค์กร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ทั่วประเทศ ถึง ๑๑ ครั้ง ได้แก่ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ๖ แห่ง และในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา พิษณุโลก และสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มแห่งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ศกนี้ การปาถกฐา บรรยายพิเศษและการเสวนา ในเรื่องของหลักการทรงงาน พระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนา ผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่าไม้ การเกษตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายอำพล เสนาณรงค์ และนายเกษม วัฒนชัย  องคมนตรี นายสุเมธ    ตันติเวชกุล และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ รวมถึงการสัมมนาผู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติโดยเฉพาะภาคธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำไปประยุกต์ปฏิบัติในภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมให้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

                นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดทั้งในส่วนของเกษตรกร ประชาชนและเยาวชนจากทั่วประเทศที่สานต่อแนวพระราชดำริจนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประกวดเกษตรกรที่ได้เรียนรู้และนำผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จเป็นการค้นหาเกษตรกรต้นแบบที่จะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่มาจากภาคประชาชน            การประกวดชุมชนรักษ์ป่า เพื่อค้นหากลุ่มหรือชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากร บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่า และอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน  การประกวดระดับเยาวชน ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลง อยู่อย่างพอเพียง  การประกวดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย การประกวดภาพถ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประกวดผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ              ดิน น้ำ ลม ไฟ แต่งคำร้องโดย นิ่ม สีฟ้า ทำนองโดย นายโสฬส  ปุณกะบุตร และขับร้องโดย นายสำราญ  ช่วยจำแนก  (อี๊ด ฟลาย)

 การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ครั้งนี้ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กปร. มุ่งหวังให้ประชาชนจากทุกภูมิภาค   ของประเทศได้ร่วมเรียนรู้และร่วมกันถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ   เพื่อรวมพลังในการสืบสานแนวพระราชดำริให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์


 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ