Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภารกิจตามเสด็จ

 Print   ExportPDF
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสานตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน เป็นครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานูกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน แล้วจึงเสด็จฯ เข้าสู่อาคารเรียนเพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น ครูใหญ่ได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน การส่งเสริมด้านโภชนาการให้เด็กและเยาวชน การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านต่างๆ จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย
การสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การฝึกอาชีพตัดผมและการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องเรียนหม่อนไหม
กลุ่มงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  เช่น การปลูกผักกินใบ ผักเถาเครือ ไม้ผล
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น นมถั่วมะแฮะ วุ้นฟักข้าว สบู่มะรุม เป็นต้น
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์
โรงเห็ด ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง 
         มาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ

 
กรมชลประทานเสนอแนวทางการปรับปรุงสระเก็บน้ำของโรงเรียนให้มีขนาดความจุเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง


 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และห้องเรียนหม่อนไหม

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ โดยได้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและแพทย์จากหน่วยแพทย์พระราชทานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ


แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 8 มกราคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ