Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ประธานในพิธีเปิดงาน “ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และงานเฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๑๙ น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์         ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร     และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ 

ในการนี้ องคมนตรี ได้ชมนิทรรศการการให้บริการทางวิชาการตามฐานเรียนรู้ต่างๆ และมอบต้นโมกมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ให้แก่นายคำรณ สังข์ทอง กำนันตำบลเขาชะงุ้ม เพื่อเป็นตัวแทนนำพันธุ์ไม้ไปแจกประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณซุ้มงานป่าไม้ ต่อมานั่งรถรางเพื่อชมกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ และรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ เช่น งานป่าไม้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงหญ้าแฝก ๒๘ สายพันธุ์ และแปลงไม้มงคล เป็นต้น

     
พิธีเปิด

  
ชมนิทรรศการการให้บริการทางวิชาการตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ

 
องคมนตรีมอบต้นโมกมันให้แก่กำนันตำบลเขาชะงุ้ม
 


 
แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 30 สิงหาคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ